Проекти

“LEASYS – Системите за обучение в ЕС и Ученето през целия живот”

 

I/05/B/P/PP-154123
Програма Леонардо да Винчи на ЕС – Пилотен проект.
Продължителност: 24 месеца - Октомври 2005 г. / Октомври 2007 г.

Основни дейности и очаквани резултати:LEASYS, в съответствие с приоритетите на програма Леонардо да Винчи оперира директно в сектора образование и обучение и цели обмен на добри практики и създаване на иновативни модели и методи в областта на Ученето през целия живот, които да бъдат в съответствие с променящите се потребности на пазара на труда и в социалната сфера.

 

    Основните дейности и очаквани резултати в рамките на проекта са:

  • Проучване и анализ на състоянието на системите за учене през целия живот в страните-партньори по проекта;
  • Обмен на добри практики, модели и методи в областта на ученето през целия живот;
  • Разработване на Модел за обучение, базиран на подхода за обмен за опит, който ще спомогне за преодоляване на ограниченията на традиционните методи и създаване на контекст за развитие на социални умения и подобряване на взаимоотношенията в местните социални контексти;
  • Създаване на оперативни насоки, които да бъдат тествани и валидирани от всички партньори;
  • Разпространяване на концепцията за учене през целия живот;
  • Създаване на уебстраница на проекта;
  • Разпространение на резултатите чрез партньорските мрежи.

Инициатор на проекта:
Province of Lecce Партньори:
ITF – Schwerin, Германия KEA,
Център за развитие на професионалното обучение,
Гърция VUSTE ENVIS ,
Чешка република

AXIS CONSULTING, България

Колеж за работнически обучение, България