Проекти

Професионално обучение за интегриране на граждани извън ЕС

Project No: S/03/B/P/PP-161021

ЦЕЛ

Целта на проекта е да разработи и тества методи, подпомагащи граждани извън ЕС да бъдат наети на работа в съответствие с техните компетенции и опит. Проектът се осъществява в шест страни: Швеция, България, Франция, Гърция, Холандия и Испания. Водещата му цел е да създаде европейско измерение за ефективна оценка и използване на индивидуалните компетенции и опит.

МЕТОДИ

Дейността ни е насочена към разработване на методи за валидизиране на формалните и неформални умения и компетенции, придобити в техните родни страни. Въз основа на процеса на валидизация и националните стандарти за професии е разработен индивидуален план, съдържащ както теоретично, така и практическо допълнително обучение на работното място.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА МРЕЖА

Добре известен е фактът, че без функционираща социална мрежа за имигрантите е много трудно те да се реализират на пазара на труда в тяхната нова родина. Чрез използването на така наречената “система от ментори” ние можем да създадем основата на такава мрежа.Менторите ще осъществяват социална подкрепа на имигрантите и ще играят ролята на помощници по всички въпроси от ежедневието.

ПАРТНЬОРИ

Девет партньори в шест европейски страни създадоха настоящата транснационална мрежа, която събира и разработва познание и иновативни методи за професионалното обучение в Европа.Целта е развитие и разпространение на нови материали и нови резултати в различни области на професионалното обучение.

ABF Götaland Швеция , Noorderpoort College Холандия, MKB-Netherland Холандия, GIP, Auvergne Франция, MEDEF, Auvergne, Франция, S.I.C.I. Dominus Испания, EVREMATHIA AE Гърция, EFXINI POLI Гърция, WETCO България.

Уеб-сайт на проекта: www.europevocation.eu