Новини

Новини

Програма "Хоризонт 2020" - стартират 47 конкурса в различни направления

С обявяването на програмата за последния програмен период 2018-2020, ЕК отвори 47 конкурса в различни направления.

Повече за самата програма и списъкът на конкурсите можете да научите тук: Отворени конкурси 

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 година. Общата поканата можете да намерите на адрес: http://eur-lex.europa.eu

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

 

Срокове за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализираните дейности на Програма "Еразъм+" през 2018 г.:

 

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 1 февруари 2018 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта - 1 февруари2018 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 15 февруари 2018 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта -  26 април 2018 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта - 4 октомври 2018 г.

 

Ключова дейност 2 

Стратегически партньорства в областта на младежта - 1 февруари 2018 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 8 февруари 2018 г.

Алианси на познанията - 28 февруари 2018 г.

Секторни алианси на уменията - 28 февруари 2018 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта - 8 март 2018 г.

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 21 март 2018 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта - 26 април 2018 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта - 4 октомври 2018 г.

 

Ключова дейност 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 

1 февруари 2018 г.

26 април 2018 г.

4 октомври 2018 г.

 

Покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

Покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 стартира на 2 октомври 2017 г. с краен срок 7 декември 2017 г. (15:00 CET).

Подкрепата от ФРП e насочена към подготовка на комплексни, стратегически, транснационални проектни предложения, съответстващи на предварително дефинирани теми в рамките на Приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които да бъдат представени за кандидатстване за финансиране от различни източници – европейски, национални, публични и частни финансови инструменти, публично-частно партньорство и др.

Етапът на подготовка на предложенията, финансиран от ФРП, ще включва анализ на нуждите и предизвикателствата, адресирани от проекта, подготовка на план за действие по проекта, организация на партньорството, както и анализ на потенциалните финансови инструменти за финансиране на проекта.

Разполагаемият бюджет по поканата е 1 530 000 евро. В предложенията по ФРП ще могат да участват от 2 до 5 партньори от поне две държави от територията на програмата. Водещият партньор в проекта следва да бъде от държава член на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Максималният бюджет на проект по ФРП е 50 000 евро, от които финансиране от ЕФРР до 85% (42 500 евро). МРРБ може да предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 15% от бюджета на всеки български партньор, участващ в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора.

На електронната страница на програмата може да намерите подробна информация относно програмата за сътрудничество, изискванията за разработване на проектните предложения в поканата по Фонда за разработка на проекти, включително списък на Координаторите на приоритетни области по Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които ще издават декларации за съответствие на предложенията (виж SMF Programme Manual /Annex 1 EUSDR Priority Area Coordinators).

Пълният текст на обявата за поканата по Фонда за разработка на проекти по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 може да бъде намерен тук.

Стартира процедура "Родители в заетост"

Процедура "Родители в заетост" цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години така, че да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. Същевременно ще се даде възможност на безработни лица да бъдат наети да осигурят грижа и да отглеждат малки деца. От услугите могат да се възползват заети родители в болничен или отпуск за отглеждане на дете и безработни родители, чийто деца не са записани в детско заведение.

Като резултат операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 20 000 000 лева и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта.

Програма "Старт на кариерата" предлага 2 566 работни места в публичната администрация на млади висшисти

Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата” стартира на 18 септември. Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си. 

До 9 октомври включително всички бюра по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит по специалността си. По програмата са обявени 2 566 работни места. 1 863 от тях са в централни институции и техните поделения в страната – Народно събрание, Министерски съвет, институцията на Омбудсмана, 18 министерства, държавни агенции, комисии, дирекции и други държавни институции.  

Областните администрации в страната са обявили общо 56 работни места по програмата „Старт на кариерата”. Младите висшисти имат опции да избират и сред 647 работни места, обявени от 226 общински администрации.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

Целта на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика в съответствие със съвременните изисквания на трудовия пазар. За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 09 октомври 2017 г. включително и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно място. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Информационни дни по процедура за ПБФП „Открий ме“

В рамките на събитията експерти на Управляващия орган ще представят Условията за кандидатстване по процедурите, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си по детайлите по кандидатстването.

гр. София, София Тех Парк, сграда „Джон Атанасов“ - 11.09.2017 г., 12.30 - 15:00 ч.

гр. Пловдив, хотел „Империал“, Бална зала - 13.09.2017 г., 13:30 - 16:00 ч.

гр. Бургас, Експозиционен център Флора, зала 2 - 26.09.2017 г., 13:30 - 16:00 ч.

гр. Русе, Хотел Рига, Зала 2 - 04.10.2017 г., 11:00 – 13:30 ч.

Стартира процедура за подбор на проекти „Специфични обучения"

Замисълът за създаване на процедурата „Специфични обучения“ се основава на нуждата от удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика. Фокусът е върху преодоляване на несъответствието между качеството на образование и количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията.

Допустими кандидати са работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани от една страна с включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения, както и осигуряване от страна на работодателя на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица на несубсидирана заетост. Дейностите могат да бъдат насочени и към включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица и включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

След успешното завършване на обученията работодателите се задължават да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на  https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2017 г., 17:30 часа.

 

Стартира процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР обяви отново процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“. Публикуваните допълнени и променени Условия за кандидатстване предвиждат нов подход от страна на Управляващия орган от гледна точка на облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициенти. На практика оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин ще се осигури възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по време на техническата и финансова оценка на проектите.

Условията за кандидатстване предвиждат служебно залагане на 10% непреки разходи от размера на допустимите преки разходи, което ще доведе до административно допускане на по-голям брой проектни предложения. Допълнително са прецизирани и критериите относно изписване на индикатори в проектните предложения. Липсата на индикатор в конкретна секция от формуляра няма да води до автоматично отпадане на проектното предложение, в случай че същите могат да се изведат от описаното в проекта.

Допълнените и коригирани Условията за кандидатстване предоставят и възможност на кандидатите по процедурата да предоставят автобиографията освен на законния представител на кандидата/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е свързана с подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Допълнително чрез процедурата се цели да се предостави и комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. Допустими кандидати са центрове за развитие на предприемачеството, социални партньори и финансови институции.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 02.10.2017 г., 17:30 часа.

Агенцията по заетостта стартира две нови мерки за финансиране на работни места

Агенцията по заетостта стартира две нови насърчителни мерки за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда. От 13.07.2017 г. до 21.07.2017 г. включително чрез бюрата по труда в страната ще се приемат заявки от работодатели за ползване на тези преференции.

Субсидии ще се предоставят при осигуряване работа на безработни на възраст до 24 или над 50 години, на лица с основно и по-ниско образование, или с престой в бюрото по труда над 6 месеца, както и на хора с увреждания. С предоставяните чрез Агенцията по заетостта средства се покриват 50% от разходите за заплати и осигуровки, а за хората с увреждания – до 75%.

Работодателите сами ще преценяват каква да е продължителността на трудовите договори с безработните лица, като тя не може да е по-малка от 3 месеца. Максималният срок за финансиране на работните места от държавата е 12 месеца.

Преференциите са по реда на чл. 51 ал.1 и ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се предоставят под формата на държавна помощ съгласно регламент 651/2014 на ЕК. За тях могат да кандидатстват работодатели, осъществяващи стопанска дейност и разкриващи работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на тези, свързани с износ на стоки, с преработка и търговия на селскостопански продукти, със закриване на въглищни мини, както и в дейности, реализирани с условие за използване на местни стоки за сметка на вносни.

Двете нови мерки стартират в активния летен сезон и са подходящи за работодатели, търсещи работна сила за производство на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури. До този момент работните места в тези дейности не можеха да получат финансиране чрез другите програми и мерки, реализирани от Агенцията по заетостта, поради прилагането им под формата на схема за минимална помощ и ограниченията в приложимостта им съгласно Регламент 1407/2013.

Повече информация за условията и реда на кандидатстване, работодателите могат да получат в бюрата по труда в страната, както и на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.

Прекратена процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”

Считано от 05.07.2017 г. оценката на проектните предложения през информационната система ИСУН2020 е прекратена. Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на административно съответствие и допустимост, в който отпадат изключително голям брой проектни предложения, между 35 и 55 % от всички подадени проекти. В голямата си част, това са кандидати, които не са спазили процентното съотношение между преки и непреки разходи при формиране на бюджета.

Управляващият орган предприе действия по прецизиране на текстовете в Условията за кандидатстване с цел да даде възможност на по-голям брой качествени проекти да преминат етапа на административно съответствие и достигнат до същинския етап на техническа и финансова оценка на проектната идея. За да се постигне това, УО прекратява оценителните сесии по двете процедури и обявява нов прием на проектни предложения веднага след приключване на публичното съгласуване на променените Условия за кандидатстване.

Промените в Условията за кандидатстване касаят част от основанията за отпадане на проектни предложения на етап административно съответствие и допустимост и се отнасят до следното:
1. Предприема се нов подход от страна на Управляващия орган за служебно залагане на 10% непреки разходи (от размера на преките разходи), което ще доведе до допускане на по-голям брой проектни предложения до техническа и финансова оценка, т.е. оценка на качеството на проектните предложения.
2. Прецизират се критериите относно изписване на индикатор/и в проектното предложение и непосочена и/или неспазена минимална продължителност на обучение (по професионална квалификация и/или ключова компетентност). Липсата на индикатор в конкретна секция от формуляра, както и неспазената продължителност на обученията няма да водят до автоматично отпадане на проектното предложение, в случай че същите може да се изведат от описаното в проекта.
3. Предоставя се възможност на кандидатите по процедурата да предоставят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Това допълнение ще даде опция на кандидатите да преценят дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности.
4. Прецизират се текстове на декларациите по процедурите, чието некоректно попълване, също води до отхвърляне на проектното предложение. Формата на изискваните документи е уточнена.
5. Отпада изискването за представяне на документи, доказващи допустимостта на кандидатите и/или партньорите. Последното ще подлежи на деклариране или описание във формуляра за кандидатстване.
6. Премахват се критерии за административно съответствие и допустимост, чието спазване е заложено в Условията за кандидатстване и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и които кандидатът, подписвайки и подавайки проектно предложение чрез информационната система ИСУН2020, е приел да изпълнява.

Стартира публично обсъждане процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество”.

Краен срок за подаване на коментари от публично обсъждане – 14 юли 2017 г.
Прогнозни дати за обявяване на процедурите за кандидатстване – 24-28 юли 2017 г.
Прогнозни дати за приемане на проектни предложения – 29 септември – 02 октомври 2017 г.

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор на проекти „Обучения за заети лица“

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Промените в Условията за кандидатстване, касаят част от основанията за отпадане на проектни предложения на етап административно съответствие и допустимост и се отнасят до следното:

- отпада критерият по Компонент II за отхвърляне на проектни предложения при неспазване на процентното ограничение на непреките разходи в размер на 10% от преките допустими разходи;

- отпада критерият проектни предложения да бъдат отхвърлени при липса на посочени индикатори в секция 8 от Формуляра за кандидатстване;

- добавя се възможност към проектните предложения да се предоставя автобиография на ръководителя на проекта или на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала при оценката на оперативния капацитет на кандидата.

Всички кандидати, които вече са подали проектни предложения по процедурата, могат да оттеглят предложението си (след писмена молба към УО) или да подадат ново. В оценка ще бъде включен последният по време на подаване проект. Проектни предложения подадени преди публикуване на изменените Условия за кандидатстване, няма да бъдат разглеждани в оценителната сесия.

Краен срок за представяне на предложенията е удължен до: 15.08.2017 г. - 17,30 ч.

Условия за кандидатстване за информация в режим проследяване на промените

Изменени Условия за кандидатстване Компонент 1

Изменени Условия за кандидатстване Компонент 2

Среща по проект "GET UP - Gender Equality Training to overcome Unfair discrimination Practices in education and labour market"

На 21-ви и 22-ри юни в София се проведе втората среща по проект „GET UP - Gender Equality Training to overcome Unfair discrimination Practices in education and labour market”. Участие в срещата взеха представители на партньорските организации от Италия, Белгия, Франция, Малта, Литва и Полша. Близо 30 участници проведоха ползотворна дискусия и планираха реализацията на бъдещите етапи по проекта, който продължава до края на 2018 г.

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ временно преустановява подаването на проектни предложения по процедура „Обучения за заети лица“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017г.

До публикуването на изменените Условия за кандидатстване, временно се преустановява подаването на проектни предложения по процедурата. Процедурата ще бъде отново активна в ИСУН 2020 след нейното изменение.

Всички кандидати, които вече са подали проектни предложения по процедурата, че могат да оттеглят предложението си (след писмена молба към УО) или да подадат ново. В оценка ще бъде включен последният по време на подаване проект.

Облекчаване на процедурата за наемане на работници – граждани на трети държави за сезонна заетост 

От 16.06.2017г. влиза в сила изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /обн., ДВ, бр. 48/16.06.2017г./ с цел облекчаване на процедурата за работодателите при наемането на работници – граждани на трети държави за сезонна заетост до 90 дни, като промените са следните:

 1. Отпада изискването на чл. 2, ал. 1, т. 4 от ППЗТМТМ – да се представят документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността.
 2. В изпълнение на чл. 32, ал.1, т. 3 от ППЗТМТМ, към Декларация /Приложение №5/ вместо договор за наем, работодателят прилага декларация, че са изпълнени изискванията на чл. 28, ал.1-4 от ЗТМТМ. За облекчение на работодателите е разработен образец на декларацията, който е публикуван на официалната страница на АЗ - Международна дейност—Заетост на чужденци– Нормативна уредба.     
 3. При подаване на обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ППЗТМТМ, работодателите не прилагат документите по чл. 2, ал. 2, т. 1 от ППЗТМТМ /копия от обяви в местни и национални средства за масово осведомяване и интернет/

Във връзка с промените в нормативната уредба е актуализиран  контролния лист за проверка за окомплектованост на документите, който също е публикуван на сайта на Агенция по заетостта.

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.

Електронното заявление може да намерите тук.

Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува актуализирана Методология за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Изменена методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020 - 10.05.2017 г.

 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, предстоят информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване. Кампанията стартира на 19-ти май в Пловдив, и ще продължи в градовете Велико Търново – 22-ри май, София – 26-ти май, Бургас – 29-ти май и Варна – 30-ти май.

Проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 дава възможност да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Специфични обучения“, като следва да уточните по кой от двата компонента са изпратените от Вас предложения/възражения. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Крайният срок е 17:30 часа на 27.04.2017 г.

Проекта на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BGО5М90PО01-1.2014.001 „Младежка заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури.

Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

Допълнителна информация, както необходимите документи за кандидатстване, може да изтеглите оттук.

Стартира процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2017 г.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на: https://eumis2020.government.bg.

Младежи могат да получат до 20 хил.лв. за стартиране на бизнес

Стартира кандидатстването за финансиране на технологични бизнес проекти на млади предприемачи по програмата "Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".

Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година) да реализират тези идеи и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Проект "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Планирани са 300 хил. лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Допустимите разходи са за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения; за покупка на материали и консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси. Цялата необходима информация за конкурса може да намерите тук.

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Може да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“, като следва да уточните по кой от двата компонента са изпратените от Вас предложения/възражения. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Крайният срок е 17:30 часа на 31.03.2017 г. (включително).

На този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проектът на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.

 

Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията

Краен срок: 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (брюкселско време)

Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на един или повече професионални профили в определен сектор. Те постигат това чрез откриване на съществуващи или възникващи нужди на пазара на труда в конкретен сектор (търсенето). Освен това те подобряват способността за реагиране на системите за първоначалното и продължаващо професионалното образование и обучение (ПОО) на всички нива по отношение на нуждите на пазара на труда (предлагането). Посредством доказателства относно нужните умения секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално обучение, както и на методологии за преподаване и обучение за основните европейски професионални профили.

Секторните съюзи на уменията за стратегическо сътрудничество, във връзка с уменията в рамките на сектора, набелязват и разработват конкретни действия за установяване на съответствие между търсенето и предлагането на умения с цел подпомагане на цялостната стратегия за развитие на сектора.

Проектите могат да постигат тези цели чрез кандидатстване по една от следните „партиди“:

Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения
Имат за цел да определят и предоставят подробни доказателства относно нуждите от умения и недостига на такива в определен икономически сектор. Това би дало възможност за справяне с подобен недостиг чрез осигуряване на обучение, независимо дали в сферата на ПОО или друг сектор в образованието и обучението.

Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО
Имат за цел да реагират на определен недостиг на умения и нужди от квалифицирана работна сила в конкретен икономически сектор. Тази цел се осъществява чрез разработване на учебни планове и методологии за осигуряване на преподаване и обучение. Плановете и методологиите за обучение трябва да включват стабилен компонент за учене в процеса на работа и да подпомагат транснационалната мобилност на учащите.

Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията
Планът за сътрудничество в сектора по отношение на уменията е едно от десетте действия в „Програмата за нови умения за Европа“. Той цели подобряване на познанията за уменията и осигуряване на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на квалифицирана работна сила в конкретни икономически сектори. Той ще се изпробва в шест сектора: автомобилна, отбранителна, морска технология, космическа и гео-информация, кожени изделия, текстилна, шивашка и обувна промишленост и туризъм.

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде 28 млн. евро (1 млн. евро за партида 1, 3 млн евро за партида 2 и 24 млн. евро за партида 3).

Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедуратасе съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

От 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната, всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 / 2015г.

Заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват СРМ на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”.

В настоящия прием на заявки отпада ограничението за максималния брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател.

При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост за младите хора” са публикувани и можете да намерите тук.

Отворени са процедурите за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти

Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации по финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“. Това е третият пореден публикуван финансов инструмент, съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие. Със стартирането на консултациите по този инструмент към пазара е насочен над 80% от общо предоставения за управление от ФМФИБ ресурс по дялови и квази-дялови финансови инструменти по програмата.

 

Инструментът „Фонд Мецанин/Растеж“ е с бюджет 40 млн. евро от ОПИК 2014-2020 г. като се очаква да бъде привлечено частно финансиране от близо 27 млн. евро. Фондът ще инвестира в МСП с потенциал за растеж и в зряла фаза на развитие, предимно чрез дялово и квази-дялово участие.

 

„Фонд Мецанин/Растеж“ може да осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с високи темпове на растеж и с планове за разширяване на дейността в България и чужбина, да подпомогне разширяването на производството и капацитета, както и развитието на нови продукти. Наред с това, инструментът ще обърне особено внимание на укрепването на управленския капацитет,  корпоративното управление и системите за отчетност на финансираните предприятия с цел повишаване конкурентоспособността, предвид предизвикателствата пред бизнеса в световен мащаб.

 

Стартиралият пазарен тест цели оптимизация на структурата на „Фонд Мецанин/Растеж“, за да отговаря на пазарните нужди, и е насочен към заинтересовани страни като например фонд мениджъри, инвеститори, потенциални крайни получатели и други.

 

Подробни характеристики на финансовия инструмент могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://www.fmfib.bg/bg/instruments.

Информационни дни по процедура „Развитие на социалното предприемачество”

Във връзка с обявяването на процедура „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

28.02.2017 г. 9:30-12:00 ч. - гр. Велико Търново, Меридиан хотел Болярски

06.03.2017 г. 9:30-12:00 ч. - гр. София, Хотел Рамада

Информационни дни по процедура „Подкрепа за предприемачество”

Във връзка с обявяването на процедура „Подкрепа за предприемачество” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

28.02.2017 г. 12:30-15:00 ч. - гр. Велико Търново, Меридиан хотел Болярски, зала Калоян

01.03.2017 г. 12:30-15:00 ч. - гр. Бургас, Гранд Хотел и СПА Приморец

06.03.2017 г. 13:30-16:00 ч. - гр. София, Хотел Рамада

Пълният набор видео уроци за работа със системата ИСУН 2020 вече е достъпен онлайн

Видео уроците обхващат целия процес на работа с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Темите са разделени в 8 клипа с обща продължителност малко над 1 час. Всички те са достъпни в официалния видеоканал на eufunds в Youtube. Поредицата включва подробна нагледна информация за всички етапи на работа със системата – от регистрацията, през създаването на проектно предложение, неговото подписване и подаване, както и комуникацията с оценителната комисия, до електронното отчитане и работата с е-тръжни процедури. Темите са разделени в следните видео уроци:

Регистрация в системата

Създаване на проектно предложение

Подписване и подаване на проектно предложение

Отговор на въпрос на оценителна комисия

Електронно отчитане (3 части)

Е-тръжни процедури - подаване на оферта

Всички клипове от поредицата можете да видите и тук.
 
 

Официален старт на изпълнението на Финасовия механизъм на европейското икономическо пространтво и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в България

Събитието, с което се поставя официалният старт на изпълнението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 в България, откриха вицепремиерът по европейските фондове г-жа Малина Крумова и г-н Каре Елтерваг -  съветник по ФМ на ЕИП и НФМ в посолството на Норвегия в Румъния, България и Молдова. В рамките на двата механизма, България получава достъп до 210,1 мил. евро за финансиране на проекти в редица ключови за страната ни програмни области.
 
Финансовият механизъм на ЕИП с ресурс от 115 млн. евро ще финансира проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата. Чрез Норвежкия финансов механизъм 95,1 млн. евро ще бъдат насочени към развитие на бизнес, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи. В допълнение, с 15,5 мил. евро ще се финансират проекти на гражданското общество и близо с 1 мил. евро ще подкрепят инициативи за тристранен диалог и достойни условия на труд.
 

Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

 Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР.

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.

 Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.04.2017 г.

Процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 03.04.2017 г.

 

„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ (ФУНФ). Той е съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие.

Бюджетът по програмата, предназначен за ФУНФ,възлиза на приблизително 107.5 милиона лева. В допълнение, се очаква да бъде привлечено частно финансиране от 10% до 40% от общия размер на ФУНФ. Средствата ще бъдат използвани за създаването на един или няколко инвестиционни фонда с цел подкрепа на стартиращи предприятия.

Чрез този финансов инструмент ФМФИБ ще подпомага иновативни бизнес идеи и ще стимулира предприемаческата активност в страната. Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на предприятията, включително чрез предлагане на цялостен пакет за предприемаческо развитие, възможност за свързване в бизнес мрежи, менторинг.

Инструментът „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще се управлява от финансови посредници, чиито подбор ще се основава на открита, прозрачна и недискриминационна процедура при прилагане на изискванията на националното и европейско законодателство.

Пазарните консултации са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като например фонд мениджъри, инвеститори, потенциални крайни получатели и други. Целта на процеса е оптимизацията на структурата на ФУНФ, като се отчита актуалната ситуация в сектора и нуждите на пазарните участници.

Подробни характеристики и условия за изпълнение на ФУНФ могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://www.fmfib.bg/bg/56.

 

Над 23 000 души ще започнат работа по мерки от Националния план за действие по заетостта през 2017 г.

Над 23 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2017 г., който беше одобрен от правителството. Около 11 200 души ще бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентни на пазара на труда. Финансирането е в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда – 73 млн. лв.

Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата”, от 500 лв. на 550 лв., средствата за наставник – от 140 лв. на 180 лв., на младежките медиатори към общините – от 530 лв. на 580 лв. По-високи заплати ще получават и психолозите и мениджърите на случай по програма „Активиране на неактивни лица”. Техните възнаграждения ще се повишат от 550 лв. на 600 лв. Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2017 г. е 460 лв. при пълен работен ден.

Нова мярка в Плана е въвеждането на финансови стимули, насърчаващи и подпомагащи мобилността на безработните с цел започване на работа. На хората, насочени от Агенцията по заетостта към работни места на повече от 50 км от настоящия адрес, за период до 12 месеца ще се предоставят до 200 лв. месечно за покриване на разходи, свързани с такси за детски ясли и градини, наем на жилище.

Нова инициатива в активната политика по заетостта през 2017 г. е създадената възможност за майките (осиновителките), които се върнат на работа преди края на 1-годишния отпуск за бременност и раждане, да получават 50% от полагащото се обезщетение докато детето навърши 1 година. Досега при връщане на работа обезщетението се спираше. Същата възможност имат бащите (осиновителите) и настойниците.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2017 г. работа да започнат 4349 безработни. По проект „Красива България“ ще се осигури заетост на 500 души.

Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Подкрепа за предприемачество“.  Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..  Крайният срок е 17:30 часа на 30.01.2017 г.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Проекта на Условията за кандидатстване можете да намерите тук.

Информационни дни по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността ”

Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

Кампанията стартира на 30.01.2017 г. в Пловдив, Империал Пловдив Хотел&Спа

31.01.2017 г. - София, Интер Експо Център

3.02.2017 г. - Бургас, Хотел България

7.02.2017 г. - Варна, Интерхотел Черно море

9.02.2017 г. - Велико Търново, Интерхотел „Велико Търново”

Програма за всички събития:

13:30 – 14:00 ч. Регистрация на участниците
14:00 – 15:30 ч. Представяне на документацията по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” – условия за кандидатстване и приложенията към тях
15:30 – 16:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори

Информационни дни по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

Кампанията стартира на 30.01.2017 г. в Пловдив, Империал Пловдив Хотел&Спа

31.01.2017 г. - София, Интер Експо Център

3.02.2017 г. - Бургас, Хотел България

7.02.2017 г. - Варна, Интерхотел Черно море

9.02.2017 г. - Велико Търново, Интерхотел „Велико Търново”

Програма за всички събития:
9:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците
10:00 – 11:30 ч. Представяне на документацията по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” – условия за кандидатстване и приложенията към тях
11:30 – 12:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори

 

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ дава възможност да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Развитие на социалното предприемачество“. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Крайният срок е 17:30 часа на 20.01.2017 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проекта на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.

Покана за подаване на предложения за проекти КД1 "Образователна мобилност за граждани", Проекти за мобилност на младежи и младежки работници по Програма "Еразъм+"

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 2 февруари 2017 г.

Повече може да научите тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/KA1_Call_1_2017-0401.pdf

Покана за подаване на проектни предложения по

КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките“

Проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика" по Програма „Еразъм+“

Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху национални срещи и международни семинари за обмен на информация, младежки конференции, дебати и разпространение на информация, проучване на общественото мнение относно Структурния диалог, Европейската стратегия за младежта и участието на младежи в демократичния живот.

Краен срок за подаване на предложенията: 2 февруари 2017 г.

Повече може да научите тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/KA3-R1-2017-0401.pdf

Покана за подаване на проектни предложения

по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”

Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта по Програма „Еразъм+“

Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“.

Проектните предложения, финансирани по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, следва да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и способността им за работа в международна среда чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни.

Краен срок за кандидатстване: 2 февруари 2017 г.

Повече може да научите тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/Call_01_KA2_2017_05_01_17YS.pdf

Стартира процедура чрез подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ открива процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”.

Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 30 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 07.03.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България.

Семинар на тема: "Разработване и управление на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - актуални схеми за 2017 г.”

Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в еднодневен информационен семинар на тема: "Разработване и управление на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - актуални схеми за 2017 г."

Семинарът ще се проведе на 9 февруари 2017 г. в гр. София, Конгресен център „Глобус”, пл. Македония 1, ет. 2, от 10.00 до 16.30 часа.

Такса за участие: 96 лв. с ДДС по банков път, като упоменете името на участника и данни за фактура.

Контакти: тел. 02/ 40 10 649 или и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При ранни записвания и заплащане на таксата до 20.01.2017 г. 84 лв с ДДС!

IBAN: BG58UNCR70001520476742 - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG04BPBI79401052473101 - ПОЩЕНСКА БАНКА
IBAN: BG46BUIB98881035342700 - СИБАНК АД

Цената включва: участие в семинар, материали, презентации, кафе-паузи, обяд, удостоверение за участие в семинар. Цените не включват нощувки.

Моля заявете участието си до 3 февруари 2017 г. на тел. 02/ 40 10 619 или и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

  Програма
10.00ч. – 10.15ч. Регистрация
10.15ч. – 11.15ч. Оперативна програма развитие на човешките ресурси – Актуални процедури през 2017 г.- Представяне; Въпроси и отговори
11.15ч. – 11.30ч. Кафе – пауза
11.30ч. – 13.00ч. Разработване и управление на проекти по схеми от ОП РЧР – първа част.
13.00ч. – 14.00ч. Обяд
14.00ч. – 15.30ч. Разработване и управление на проекти по схеми от ОП РЧР – втора част
15.30ч. – 15.45ч. Кафе - пауза
15.45ч. – 16.30ч. Запознаване с модулите и функционалностите на „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС
в България 2020“
  Дискусия

 

 Процедура за подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Днес, 03.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента:

∙  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“

∙  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:

∙пазар на труда и качество на работните места;

∙социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

∙изграждане на административен капацитет в горните две области.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg/ иhttps://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  Ви кани да изпратите своите писмени възражения и предложения по проекта на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”.

Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Крайният срок е 17:30 часа на 28.12.2016 г. (включително). След изтичане на крайния срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения/възражения, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M90P001-2.006 "Развитие на социалното предприемачество". Считано от 15.12.2016 г. приемът на проектни предложения през информационната система ИСУН2020 е прекратен.

Управляващият орган на ОП РЧР уведомява всички заинтересовани страни, че след влизане в сила на Решение №РД05-117/15.12.2016г.,, процедурата ще бъде обявена повторно във възможно най-кратък срок и съгласно предвидения индикативен график – не по-късно от 09-13.01.2017 г. С рестартиране на процедурата ще бъде приложен облекчен режим на отчитане на разходите с цел улеснение при изпълнение на сключените договори, минимизиране на грешките и недопускане налагането на финансови корекции. Целта на процедурата, която е насочена към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, остава непроменена.

Наръчник "Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с европейските мултинационални компании"

 

 

Нов прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. (понеделник) нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Заявките могат да се подават за безработни младежи, регистрирани в бюрата по труда само и единствено на територията на София-град. Новият прием е в резултат на наличния свободен ресурс по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), чрез който се финансират дейностите по схемата за София-град.

Работодателите имат възможността да подават заявки за разкриване на нови работни места в цялата страна, но безработните младежи, които могат да се възползват от тях по схемата,  следва да бъдат регистрирани и насочени от бюрата по труда на територията само на София-град.

 Срокът за кандидатстване по схема „Младежка заетост” е до изчерпване на финансовия ресурс. Всички документи ще се обработват по реда на тяхното постъпване.

Стартира нов прием на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.

За схема „Обучения и заетост за младите хора” заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София-град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват свободни работни места на територията на София-град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”.

Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10 /десет/. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.

Бюрата по труда приемат от днес заявки за работни места по Закона за насърчаване на заетостта

Работодатели, които желаят да наемат безработни лица от неравностойните групи на пазара на труда по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, могат да правят заявки в бюрата по труда. Срокът за подаване на документите е от 25 октомври до 2 ноември включително.

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценяват подадените заявки от работодателите до 7 ноември.

Повече информация можете да получите в бюрата по труда в страната, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.

Започна подаването на документи за „Старт на кариерата“

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.

По програмата са обявени 2208 работни места. 1494 са в министерства,   институции и техните агенции и териториални поделения, 55 са за областни управи и 659 за общински администрации. Диапазонът на търсените от работодателите специалисти е обширен. Търсят се младежи, завършили специалности от областта на социалните, стопански и правни науки, както и информатика, компютърни системи и технологии, комуникационна и компютърна техника, инженерни специалности. Работни места има и за специалисти в сферата на аграрните науки и ветеринарната медицина.

Желаещите могат да подават документите си в бюрата по труда от днес до 18 ноември. Условието за участие е тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни места по програмата.

Информационни дни по схема „Развитие на социалното предприемачество”

Във връзка с обявяването на схема "Развитие на социалното предприемачество" по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

01.11.2016 г., 9:30-12:00 ч. - гр. Пловдив, Парк Хотел Пловдив, зала „Пълдин“

2.11.2016 г., 9:30-12:00 ч. - гр. Бургас, Хотел Мираж , зала „Мираж“

3.11.2016 г., 9:30-12:00 ч. - гр.Варна, Интер Хотел Черно море, Конферентна зала 1

4.11.2016 г., 9:30-12:00 ч. - гр.Велико Търново, Парк хотел „Асеневци”, зала „Конферентна”

8.11.2016 г., 9:30-12:00 ч. - гр. София Интер Експо Център, зала „Мусала“

Обявявена е процедура за подбор на проекти за „Развитие на социалното предприемачество“

 

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2016 г. 17:30 часа.

Политиката на сближаване в действие: основни резултати от инвестициите на ЕС в периода 2007-2013 г.

Европейската комисия оповести заключенията от независима оценка на инвестициите на ЕС за периода 2007 - 2013 г., като за всяка държава членка има отделен доклад.

Един милион нови работни места, което е една трета от общото нетно създаване на работни места в ЕС през този период, както и 2,74 евро допълнителен БВП за всяко евро от средствата, инвестирани в рамките на политиката на сближаване, което означава очаквана възвръщаемост от 1 трилион допълнителен БВП до 2023 г. - това са основните резултати от оценката за периода 2007 - 2013 г.

Политиката е от полза за икономиките на всички страни членки и им оказва подкрепа в трудните периоди. В рамките на политиката на сближаване са инвестирани средства в близо 400 000 МСП и стартиращи предприятия. Тя е един от стълбовете на програмата на ЕС за растеж и работни места.

Някои от показателните примери за ползата от тази политика за държавите членки:

 • помощ за създаването на повече от 100 000 работни места в Германия;
 • подкрепа за 21 000 стартиращи предприятия в Швеция;
 • подкрепа за близо 3900 изследователски проекта в Унгария;
 • помощ за модернизирането на 630 км пътища, основно по трансевропейската транспортна мрежа, в Латвия.

Оценката за периода 2007 - 2013 г. помогна също така да бъдат набелязани области, в които политиката може да се подобри:

 • Ориентиране към резултатите и ефективност

Оценката показва, че целите и насочеността към резултатите могат да бъдат подсилени. Мерки в това отношение бяха взети при реформата за 2014 - 2020 г., като бяха въведени конкретни цели за всяка програма - например създадени работни места или намалени емисии на CO2, а освен това вниманието бе насочено към няколко области с висок потенциал на растеж. Запазването на акцента върху ефективността посредством опростяване и повишените взаимодействия с други фондове на ЕС играят централна роля в работата по рамката за периода след 2020 г.

 • Използване на финансови инструменти

В периода 2007 - 2013 г. се наблюдаваше засилено използване на фондовете чрез финансови инструменти. Те бяха на стойност 11,5 млрд. евро - увеличение спрямо 1 млрд. евро през 2000 - 2006 г. Тези инструменти изиграха много важна роля за осигуряването на финансиране за МСП, когато по време на финансовата криза имаше ограничаване на кредитирането.

Според оценката законовите разпоредби не са били достатъчно подробни и това, заедно с липсата на опит от страна на много от прилагащите програмата органи, е довело до забавяне на изпълнението. Предизвикателство пред програмите в рамките на политиката за сближаване в настоящия и бъдещите програмни периоди ще бъде разширяването на обхвата на тези инструменти отвъд подкрепата за предприятия и рационализирането на правилата, която ръководят тяхното използване.

 • Устойчиво градско развитие

11 % (близо 29 млрд. евро) от средствата по Европейския фонд за регионално развитие за 2007 - 2013 г. бяха изразходени за проекти за градско развитие и социална инфраструктура. Оценката показва, че ефектът от инвестициите на ЕС в тази област е могъл да бъде оптимизиран чрез изготвяне на интегрирани стратегии за градско възстановяване и социални проекти, с по-активно участие на местни заинтересовани лица и бенефицери на фондовете.

При изпълнението на програмите за периода 2014 - 2020 г. и в условията на нови предизвикателства в градовете, като необходимостта да бъдат интегрирани мигрантите, Комисията се стреми все повече да включи заинтересовани страни на градско равнище - местни органи, НПО или бизнес партньори - в създаването на селищната политика на ЕС. Това става чрез партньорства в рамките на Програмата за градовете в ЕС или чрез пряк диалог с кметове.

2500 безработни започват работа по регионални програми за заетост

 

Започва изпълнението на 28-те регионални програми за заетост. С тях ще се осигури работа за период до 6 месеца на повече от 2500 души, които имат най-големи трудности при реализацията на пазара на труда. По програмите ще се наемат приоритетно младежи до 29 години, хора над 50-години и дълготрайно безработни.

Трудовото възнаграждение и осигуровките им ще се финансират със средства от бюджета на МТСП за активна политика на пазара на труда. Крайният срок за изпълнение на регионалните програми е до 31 март 2017 г.

По програмите ще се реализират широк спектър от дейности с местно значение, като поддържане и опазване на общинската и държавната собственост - училища, детски градини, читалища, поддържане на пътища, спомагателни дейности в пенсионерски клубове, помощ в обществените трапезарии, социален патронаж и др. общополезни дейности. От друга страна ще се осигури заетост на лица от уязвимите групи през зимата, когато липсват възможности за сезонна работа.

Регионалните програми са разработени въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации и са съобразени с приоритетите в политиката за насърчаване на заетостта и потребностите на регионалните пазари на труда.

Общият бюджет за 28-те регионални програми е 7 207 200 лв. Разпределението се регламентира с изменения в Националния план за действие по заетостта. Финансирането на регионалните програми за заетост за всяка област за 2016 г. се определя според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни през 2015 г.

Министерството на труда и социалната политика  обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“

 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

Да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите.

Операцията ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

 

Нови схеми по ОП РЧР ще подкрепят реформите в експертизата на работоспособността и деинституционализацията

 

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) одобри три нови процедури в подкрепа на реформите в трудовата експертиза и деинституционализацията на децата и възрастните, които Министерството на труда и социалната политика подготвя. 

Процедурата „Открий ме“ е в подкрепа на деинституционализацията на децата и младежите. Изпълнението й ще даде възможност за по-добра интеграция в обществото и за подобряване качеството на живот на децата и младежите, настанени в резидентни услуги и ще ги подготви за реалния живот след напускането на институциите. Бюджетът на процедурата е 4 млн. лв. По нея ще се финансират дейности за насърчаване на социалното включване на 600 деца и младежи до 29 години, които в момента са настанени в институции. Те ще получат подкрепа, за да развият умения за учене и работа, за да могат да водят самостоятелен живот. Процедурата ще позволи на доставчиците на услуги за социално включване да разширят обхвата на дейността си.

Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри и процедура „Нов шанс за социално включване“, която ще улесни хората с увреждания в намирането на работа. При реализирането на операцията ще се тества нов подход за експертно определяне на тяхната работоспособност. Бюджетът на процедурата, която ще се изпълнява до 2018 г., е 1 млн. лв.

Процедурата „Подкрепа за лица с увреждания“ ще даде възможност на общините да получат средства за създаване на центрове за комплексна подкрепа за хора с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, като по този начин ще се подобри достъпът им до социални и здравни услуги. Благодарение на това техните роднини, които сега са ангажирани с грижи за тях, ще имат възможност да започнат работа. Инициативата ще се финансира с 6 млн. лв., с които да се открият най-малко шест центъра с общ капацитет 540 души.

Членовете на комитета гласуваха и увеличение на бюджета на процедура „Ново работно място“ с 25 млн. лв. Това ще даде възможност още около 2500 безработни и икономически неактивни хора да бъдат наети на работа. Общият им брой ще се очаква да надхвърли 10 000 души. Управляващият орган ще публикува допълнително информация със списък на договорите за финансиране с допълнителния ресурс след извършаване на процедура по оптимизация на бюджетите на класираните проектни предложения.

До момента около 25 000 човека са намерили реализация на пазара на труда, благодарение на изпълнението на процедурите по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Над 20 000 от тях са младежи до 29 години.

Изпълнението на програмата даде възможности за разширяване на обхвата на социалните услуги, за развитие на интегрирани услуги в домашна среда и приемната грижа. С подкрепата на европейските средства тези дейности се стабилизират и превръщат в устойчиви политики. Към момента се изпълняват процедури от ОП РЧР за близо 1 млрд. лв.

Представителят на Европейската комисия Аурелио Сесилио приветства доброто изпълнение на ОП РЧР. Над 60% от средствата по нейния бюджет са разпределени, а 40% са договорени. Това е нещо, което ценим и приветстваме, каза той. Сесилио отбеляза, че редица макроикономически показатели, като спадът на безработицата, показват положителното развитие на България.

Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Представяме ви подробна информация за приоритетните сектори и програмните области през новия програмен период (2014 – 2021) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. През него страните донори ще отпуснат на петнадесетте държави – бенефициенти общо 2,8 милиарда евро, като 1,5 милиарда от тях ще бъдат отпуснати през EEA Grants, а останалите – през Norway Grants. През следващия програмен период България ще получи общо  210,1 милиона евро.


Основните области, които ще бъдат подкрепени в програмна област "Гражданско общество" през новия период ще бъдат демокрация, активно гражданство, добро управление и прозрачност; човешки права и борба с дискриминацията на расова, етническа, религиозна основа; социална справедливост и овластяване на уязвими групи; равнопоставеност на половете; защита на околната среда и др.
Още подробности за приоритетните сектори и програмните области през новия програмен период можете да намерите в т.н. Синя книга: http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1

Младежка информационно-трудова борса в град Варна на 4 октомври

 

Младежка информационно-трудова борса организира Агенцията по заетостта в град Варна на 4 октомври. Форумът ще даде възможност на участващите работодатели от България и чужбина и търсещите работа лица да дискутират и да се запознаят с различните политики и предложения, касаещи младежката заетост. Информационното събитие се провежда във връзка с изпълнението на проект „Нова възможност за младежка заетост”.

С информационно-трудовата борса и дискусиите, които я съпътстват, Агенцията по заетостта ще отбележи „Европейския ден на труда”. Борсата ще се проведе в Двореца на културата и спорта от 9 до 17 часа.

Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат лично с работодатели от региона на град Варна, които предлагат възможности за работа в IT сектора, инженерни позиции в областта на електрониката и уредостроенето, консултантски и счетоводни услуги, търговия, банкиране и хотелиерство. Очаква се да бъдат обявени над 150 работни места за IT специалисти, инженери, счетоводители, банкови служители, продавач-консултанти, финансови и кредитни консултанти, служители в кол центрове, както и различни позиции за пасажерски кораби – рецепционисти, камериери, готвачи и барман-сервитьори. Част от работодателите са заявили възможности за наемане на студенти с гъвкаво работно време или осигуряване на студентски стажове.

Представители на EURES мрежата от Европа, на която Агенцията по заетостта е член, ще участват с представянето на работодатели от Австрия, Германия, Великобритания и Швеция, които ще предложат близо 200 работни места в сферата на туризма.  

Получените във връзка с трудовата борса оферти за работа в чужбина са публикувани на националния EURES сайт http.eures.bg в рубриката „Работни места”. От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици. За да представят себе си и уменията си пред EURES съветниците и работодателите, те трябва да подготвят документи на английски, немски или друг език в зависимост от конкретните оферти.

Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.

 

Започва информационна кампания за представяне на процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на отворените за кандидатстване процедури за безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения:

 • BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“;
 • BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“;
 • BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1”. 

Кампанията ще се проведе в периода от 19 до 30 септември 2016 г.

В рамките на информационните дни експерти от Управляващия орган ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Русе, Велико Търново и София. Регистрацията за всички информационни дни започва в 9,30 ч.

Информационните дни ще се проведат при следния график:

Пловдив – 19 септември 2016 г. в зала „Пловдив“ на Гранд хотел Пловдив

Бургас – 20 септември 2016 г. в зала на Областна управа, ет. 2

Варна – 21 септември 2016 г. в зала "Пленарна" на Община Варна

Плевен – 26 септември 2016 г., Областна управа Плевен, зала „Плевен“

Русе – 27 септември 2016 г. в зала "Пленарна", в сградата на Община Русе

Велико Търново – 28 септември 2016 г. в Зала на „Интерхотел Велико Търново“

София – 30 септември 2016 г. в  зала „Сердика“, Хотел „Балкан“

Програмата за всеки един от информационните дни е, както следва:

09.30 – 10.00 ч. Регистрация

10:00 – 11:00 ч. Представяне на процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“;

11:00 – 12:00 ч. Представяне на процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“;      

12:00 – 13:00 ч. Представяне на процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“.

Допълнителна информация относно процедурите можете да намерите:

За процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ – тук 

За процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ – тук

За процедура “Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1” – тук

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ БЯХА ОДОБРЕНИ ОТ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

Одобрени са критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки” с бенефициент Агенцията по обществени поръчки на стойност над 8 млн. лв. и краен срок за кандидатстване м. декември 2016 г. Процедурата на Оперативна програма ‚Добро управление“ (ОПДУ) цели повишаване на ефективността и законосъобразността при възлагането на обществени поръчки, намаляване на административната тежест и повишаване на публичността и прозрачността при възлагането чрез въвеждане на електронни обществени поръчки.

„Следващите процедурите за кандидатстване, които предстои да бъдат обявени от Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, ще са с ограничен срок за подаване на проектни предложения. Целта е това да има дисциплиниращ ефект върху администрацията и останалите бенефициенти и да не се допуска забавяне в работата по европейските проекти.“ Това посочи ръководителят на програмата Ирена Първанова по време на четвъртото редовно заседание на Комитета за наблюдение, което се проведе на 12 септември 2016 г.

На заседанието бяха одобрени и критерии за подбор на операции по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” с общ бюджет 5 млн. лв. Допустими кандидати по процедурата са юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ), вписани в регистъра на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието, както и професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Процедурата цели активно включване на неправителствените и професионални организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи, както и насърчаване на алтернативните методи за решаване на правни спорове.

„Проектите трябва да се явяват инструменти за постигане на големите стратегически цели, а не да бъдат случайниинтервенции“, подчерта Аурелио Сесилио, началник на отдел „Румъния, България” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия. Той поздрави екипа на ОПДУ за ефективния старт в изпълнението на програмата и изрази своята подкрепа за опростяване на отчитането на разходите и намаляване на административната тежест като част от цялостната реформа в публичната администрация.

Ръководителят на ОПДУ Ирена Първанова подчерта, че Комитетът за наблюдение вече има функцията да разглежда предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на програмите и да следи за предприетите действия.

 

Наръчник за синдикалисти „Развитие на Обучението на работното място”

В Наръчник за синдикалисти "Развитие на Обучението на работното място" ще откриете:

За кого е предназначен наръчникът?
Настоящият наръчник е предназначен за синдикални представители на работното място, председатели на синдикални организации на ниво компания, синдикалисти, занимаващи се с обучение и квалификация и членове на ЕРС и цели да им помогне в развитието на ученето на работното място. Той ще им даде възможност да консултират и подпомагат работниците и служителите и в частност синдикалните членове в диалога и преговорите с работодателите относно въпросите, касаещи ученето и обучението на работното място.

Как да използвате този наръчник?
Този наръчник предоставя набор от идеи и предложения за подпомагане на синдикалните представители и активисти в техия диалог и преговори с работодателите по темата за развитието на обучението на работното място. Тези шест стъпки са част от стратегически подход, който да даде възможност на синдикалните представители и активисти да обсъждат и водят преговори с работодателите на равни начала. Този наръчник може да бъде използван самостоятелно или като помощно средство за конкретен курс на обучение. Той ще бъде по-ефективен, ако е част от по- широка синдикална стратегия за развитие на обучението на работното място.

Какво има в наръчника?
Този наръчник представя подход от шест стъпки за развитие на обучението на работното място:
Стъпка 1 Подготовка на почвата за обучение;
Стъпка 2 Осъществяване на връзка с вашия синдикат;
Стъпка 3 Влизане в диалог с работниците;
Стъпка 4 Превръщане на потребностите и опита от обучение на работното място в синдикални искания;
Стъпка 5 Стартиране на диалог с работодателите Стъпка 6 Осъществяване на повторна връзка с работниците.

Можете да изтеглите електронната версия от ТУК

Информационни дни по схема „Активно включване“

Във връзка с обявяването на схема "Активно включване" по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване и приложенията към тях. 

Кампанията стартира на 14.09.2016 г. 09:30-12:00 ч. в гр. Пловдив
Хотел Империал Пловдив&Спа, зала „Бална”

16.09.2016 г. 09:30-12:00 ч. - гр. Бургас
Експозиционен център Флора Бургас, Зала II

17.09.2016 г. 09:30-12:00 ч. - гр. Варна
Фестивален и конгресен център, зала „Пресцентър“

19.09.2016 г. 09:30-12:00 ч. - гр. Велико Търново
Парк хотел „Асеневци”, зала „Конферентна”

20.09.2016 г. 09:30-12:00 ч. - гр. Враца
Хотел „Хемус”, Голяма зала

26.09.2016 г. 09:30-12:00 ч. - гр. София
Интер Експо Център, зала „Витоша”

 

"Техностарт 2 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Министерството на икономиката обявява национален конкурс по проект “Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

Крайният срок за кандидатстване и подаване на документите е до 17.10.2016 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е до 297 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Въвежда се методология за инвестирането на средства за публичност и информационни кампании на програмите с европейско финансиране

В сила влезе Методология за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Методологията въвежда правила за разходване на финансовия ресурс за информация и комуникация на програмите, като има за цел да осигури максимална достъпност и покритие до разнородни аудитории чрез използване на разнообразни комуникационни канали. Чрез нея се осигурява възможност за достъп на всички типове медийни източници до дейностите по комуникация и публичност, като се гарантира равнопоставеност на медийните канали по смисъла на тяхната степен на покритие и съдържание.

            Чрез методологията се въвежда дялово разпределение на ресурса за пряко договаряне на годишна база, като изисква включване на регионални медии, както и ясни параметри за остойностяване и отчитане на информационните кампании.

Методологията е приложение към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 и е и приета от членовете на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България. 

 

Стартира набирането на заявки по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица за 2016 г.

В бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 и Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица по Националния план за действие по заетостта – 2016.

В периода от 15 до 25 юли 2016 г. ще се приемат заявки по Компонент 2 за разкриване на работни места по Програмата от работодатели от публичния сектор, а в периода от 18 до 25 юли 2016 г. – заявки по Компонент 1 за разкриване на работни места по Програмата от работодателите от частния сектор.

Крайният срок за приемане на документи от работодатели по Компонент 1 и Компонент 2 е 25.07.2016 г.

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите по Компонент 1 и Компонент 2 в срок до 28.07.2016 г., съгласно утвърдените „Правила за кандидатстване на работодатели по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица” и Методиката за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, и се повишава пригодността за заетост на лицата чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Програмата могат да се включат:

 • по Компонент 1 – работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
 • Компонент 2 – работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Въвежда се методология за инвестирането на средства за публичност и информационни кампании на програмите с европейско финансиране

Проект на приложение към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 предвижда методология за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Методологията въвежда правила за разходване на финансовия ресурс за информация и комуникация на програмите, като има за цел да осигури максимална достъпност и покритие до разнородни аудитории чрез използване на разнообразни комуникационни канали. Чрез нея се осигурява възможност за достъп на всички типове медийни източници до дейностите по комуникация и публичност, като се гарантира равнопоставеност на медийните канали по смисъла на тяхната степен на покритие и съдържание.

Методологията въвежда дялово разпределение на ресурса за пряко договаряне на годишна база, като изисква включване на регионални медии, както и ясни параметри за остойностяване и отчитане на кампаниите в радио и телевизия.

Проектът на приложение към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 е изпратен до членовете на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България със срок за съгласуване и коментари до 15 юли 2016 г. Към настоящия момент всички членове на КН, от които са получени становища, приемат изпратения Проект на Приложение.

Два пъти годишно ще се правят прогнози за нуждите от работна ръка

Агенцията по заетостта съвместно с областните управители, общините, представителите на бизнеса и синдикатите на местно ниво ще подготвят краткосрочни прогнози за нуждите от работна ръка. Проучванията ще се правят 2 пъти годишно. Това предвижда проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, които министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи на пресконференция днес. 

Мярката ще позволи по-ефективното планиране и изразходване на средствата за обучения и мерки на пазара на труда и ще се улесни прехода на безработните към реална заетост.

Проектът за промени в Закона за насърчаване на заетостта предвижда и мярка за стимулиране на мобилността на работещи и безработни. Към момента в бюрата по труда са регистрирани 274 000 души. Около 40% от тях не могат да си намерят работа повече от година.

Ще дадем възможност на безработните, които успеят да намерят работа на повече от 50 км от мястото, в което живеят, да получават до 200 лв., с които да покриват разходи за наем, ясла, детска градина. Условието е хората да са на постоянна работа, а не със срочен договор. Средствата ще се получават за срок от 1 година, обясни Русинова. Разчетите показват, че от тази мярка биха се възползвали около 1000 души.

Министър Русинова представи и намерения за промени в Кодекса за социално осигуряване, чиято цел е да се стимулират работещите майки. Идеята е, ако една майка се върне на работа след изтичане на 135-те дни отпуск за бременност и раждане (които се разрешават с болничен лист), да получава към заплатата си и 50% от обезщетението за майчинство. Сумата ще й се плаща от НОИ, докато детето навърши 1 година. Ако една жена получава 800 лв. месечно обезщетение и се върне на работа, тя би получавала допълнително 400 лв. към заплатата си, докато детето стане на 12 месеца.

По друга инициатива МТСП ще отдели 100 000 лв., с които ще се финансират летни ваканции за 325 деца от 15 дома за деца, лишени от родителски грижи, като 8 ще бъдат на море, а 7 на планина. С децата ще пътуват 53 възпитатели. Ваканциите ще са в периода 15 август и 15 септември и ще включват културна програма, тематични беседи за информиране по въпроси, свързани с правата на децата, образованието, професионалното развитие.

Въвежда се електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител с публична покана на бенефициенти, който не са възложители по ЗОП

 

С приемането на ПМС 160/ 1.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове се въвежда облекчен ред при обявяване и подаване на офертите. Постановлението се отнася до тези бенефициенти, които не са възложители по Закона за обществените поръчки.

Процедурата с публична покана за избор на изпълнител започва с публикуването й от бенефициентите в Информационната система за управление и наблюдение https://eumis2020.government.bg/. Постановлението предвижда възможност бенефициентът в същия ден да публикува поканата и в национални или регионални медии, на своята интернет страница, или да я изпрати до избрани от него лица, но без да променя условията за участие.

Минималният срок за подаване на оферти е 7 дни от публикуването на поканата, но той трябва да бъде съобразен и със сложността и технологичното време, необходимо за подготовка на самата оферта.

Чрез постановлението се въвежда задължителната информация, която трябва да включва публичната покана, в това число и критерият за възлагане на поръчката. Ако бенефициентът включи в публичната си покана изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите за изпълнители, както и изисквания за технически възможности и квалификация на кандидатите, то той е длъжен да обяви документите, чрез които ще признава изпълнението на тези изисквания от оферентите.

Всички публични покани от бенефициенти се визуализират в портала за електронни услуги на ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/. След извършване на регистрация на посочения интернет сайт, в раздел „Е-тръжни процедури“, потребителят има достъп до списъка с публикуваните покани и има възможност да подаде оферта до съответния бенефициент по електронен път.

Въвеждайки електронното кандидатстване по процедурите с публична покана за избор на изпълнители на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, се улеснява от една страна самия процес на подаване на оферти, а от друга – намалява се възможността от допускане на грешки. По този начин се въвеждат правила, с които се осигурява по-голяма прозрачност и публичност при организирането и провеждането на процедури за избор на изпълнител на бенефициенти, който не са възложители по ЗОП.

 

Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място

Безработни и младежи от социални домове, които са завършили образованието си, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем, детска градина, ясла, интернет, ако започнат работа на повече от 50 км от дома. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, който беше одобрен днес от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца при условие, че безработните са намерили постоянна работа при работодател от частния сектор. Конкретният й размер ще се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта.

Целта на мярката е да се активизират безработните да търсят работа извън населеното място, в което живеят и да се подкрепят семействата от по-слабо развитите икономически райони, каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

По данни на Агенцията по заетостта през май 2016 г. в бюрата по труда са регистрирани 124 761 продължително безработни, които са 43.6% от всички безработни. Трайно безработните са най-много в областите Благоевград (8 710 души), Пловдив (7 782 души) и Плевен (7 720 души).

С проекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта се предлага още Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие да проучват потребностите от работна сила в региона два пъти годишно. Краткосрочните прогнози ще допринесат за по-прецизното и ефективно насочване на националните и европейските средства за обучения и заетост, обясни министър Русинова. 

Целта на проекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта е да се улесни достъпът до пазара на труда за безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, образование и обучение.

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри и проект за преразпределение на средства в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. Предложението е неусвоените и част от неразпределените средства да се пренасочат към програми, по които има заявен интерес от работодатели и са с по-голямо въздействие на пазара на труда и изискват по-голям финансов ресурс. Това е предпоставка за по-гъвкаво и ефективно усвояване на средствата за осигуряване на заетост на безработни лица.

2 млн. лв. ще се насочат към проект „Красива България“. Допълнителните средства ще позволят да се създадат две нови мерки. По първата ще се финансират проекти на публични институции за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. По втората мярка общините и държавните институции ще могат да кандидатстват с проекти за обособяване, ремонт и обзавеждане на занимални за деца за своите служители. Целта е да се създадат условия за по-добър баланс между семейния и професионалния живот на работещите родители.

Допълнителни средства ще се насочат и към програмите за обучение и заетост на хората с увреждания, дълготрайно безработните и безработни над 58-годишна възраст по програмата „Помощ за пенсиониране“.

Нова програма за уменията в Европа

Европейската комисия прие нова програма за развитие на уменията –  New Skills Agenda (терминът „умения“ включва това какво човек знае, разбира и може да прави), свързана с първия политически приоритет – нов тласък за работни места, растеж и инвестиции. Целта на програмата е да гарантира, че  подходящите обучения, умения и подкрепа ще бъдат на разположение на гражданите на Европейския съюз (ЕС), така че да бъдат въоръжени за качествени работни места и да постигнат своя потенциал на уверени и активни граждани. Това ще повиши пригодността за заетост, конкурентоспособност и растеж в Европа.

Около 70 милиона европейци не разполагат с адекватните умения за писане и четене, а още повече имат слаби аритметични и дигитални умения. Това ги поставя в риск от безработица, бедност и социално изключване. От друга страна, голяма част от европейците, в частност високо-квалифицираните младежи, работят на позиции, които не отговарят на техния талант и стремежи. В същото време 40% от работодателите в Европа съобщават, че не могат да намерят хора с точните умения, които да се развиват и да правят иновации. И накрая, твърде малко хора са с предприемаческа нагласа и имат необходимите компетенции да започнат свой собствен бизнес и да се адаптират към променящите се изисквания на пазара на труда.

В тази връзка повишаването нивата на уменията, промотирането на трансверсалните (преносими) умения и намирането на начини за по-добро предвиждане на нуждите на пазара на труда (включително базирани на диалог с индустрията) се оказват ключови за подобряване шансовете на хората в живота и за подкрепа на честния, приобщаващ и устойчив растеж. Програмата призовава страните-членки на ЕС, социалните партньори, индустрията и всички заинтересовани страни да работят заедно за заздравяване на човешкия капитал, пригодност за заетост и конкурентоспособност, като:

 • Повишават качеството на уменията и тяхната приложимост на пазара на труда;
 • Правят уменията по-видими и сравними;
 • Подобряват уменията за информираност и по-добър избор на кариера.

Конкретно, Европейската комисия предлага 10 действия, които да бъдат предприети през следващите две години, някои от които да стартират веднага:

 • Въвеждане на „Гаранция за уменията“ (Skills Guarantee) в подкрепа на ниско-квалифицираните възрастни (тези над 25 г. без средно образование, както безработни, така и заети), за да придобият минимални нива на грамотност в писмеността, аритметичните и дигитални умения и да прогресират в последствие към по-висока квалификация (ниво 4 по Европейската квалификационна рамка). Страните-членки ще трябва да създадат (или развият вече създадените) гъвкави пътища за повишаване на квалификацията. На обхванатите от гаранцията граждани трябва да бъде предоставена възможност за:
  • оценка на уменията, с които разполагат и за идентифициране на уменията, от които се нуждаят;
  • придобиване на квалификация, съобразена със специфичните нужди на лицата и местния пазар на труда;
  • валидиране и признаване на придобитите умения.

Финансирането за около 8 милиона души ще бъде осигурено от Европейския социален фонд.

 • Ревизия на Европейската квалификационна рамка (European Qualification Framework) и нейните приложения с цел по-добро разбиране на квалификациите и подобряване на употребата на уменията, които са на разположения на пазара на труда;
 • Създаване на коалиция за дигиталните умения и работните места (Digital Skills and Jobs Coalition) в подкрепа на взаимодействието между образованието, заетостта и заинтересованите страни от индустрията;
 • Създаване на план за секторно сътрудничество (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills) за идентифициране недостига на умения в конкретни икономически сектори.

Друга част от действията ще стартират по-късно през годината и през 2017 г.:

 • Създаване на инструментариум в подкрепа на ранното идентифициране и документиране на уменията и квалификации на търсещите убежище бежанци и други имигранти (Skills Profile Tool Kit for Third Country Nationals);
 • Ревизия на Европас рамката (Europass Framework) така, че да предложи на хората по-добри и по-лесни за употерба инструменти за представяне на своите умения и да получават полезна актуална информация за необходимите умения и тенденции в помощ на избора на кариера и образование или обучение;
 • Превръщането на професионалното образование и обучение (ПОО) в пръв избор чрез увеличаване на възможностите за учащите в ПОО да участват в обучения чрез работа и чрез промотиране на резултатите от учене, насочени към пазара на труда;
 • Ревизия на Препоръката за ключовите компетентности (Recommendation on Key Competences) за да се подпомогнат повече хора в придобиването на базисни умения, необходими за работа и живот в 21 век. Специален фокус ще бъде промотирането на предприемачески и иновативно-ориентирани нагласи и умения.

 

Областни координационни групи за учене през целия живот в шест пилотни области

Експерти от регионалните структури на Агенцията по заетостта в Русе взеха участие в първата кръгла маса на Областната координационна група за учене през целия живот. Те бяха номинирани като официални представители на русенската регионална служба по заетостта и редовни членове на работната група.

Основните приоритети на инициативата са свързани с планиране, оценка и анализ на политиката за учене през целия живот. Целта на работната среща в Русе е да стартира прилагането на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни. Членовете на координационната група обсъждаха предложения за разработване на стратегията на областно ниво.

Кръглата маса се провежда в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г., с организатор Министерството на образованието и науката. Планирано е създаването на координационни групи за учене през целия живот в общо шест пилотни области.

 

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ 

УО на ОП РЧР 2014-2020 изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ като удължава срока за подаване на проектни предложения с три часа. Срокът се удължава поради възникнал технически проблем в системата ИСУН 2020 за същия период, в който системата не е била достъпна за кандидатите. След подадени сигнали от кандидати и извършена проверка, е установено, че системата не е била налична за период от три часа. Тъй като това е възпрепятствало възможността на кандидатите да подготвят проектните си предложения, срокът по процедурата се удължава до 20:30 ч. на 14.06.2016 г.

Проектни предложения, подадени след 20:30 ч. на 14.06.2016г. няма да бъдат разглеждани по настоящата покана.

Операции за 106,5 млн. лв. в подкрепа на бизнеса и гражданите бяха одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР

Операции на обща стойност 106,5млн. лв., голяма част от тях в подкрепа на бизнеса и човешките ресурси в България, бяха одобрени на петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г. Благодарение на тези средства, работодателите в различни сектори ще могат да повишат адекватността на уменията на заетите при тях лица и в същото време, съобразено с актуалните им нужди, да обучат неактивни и безработни лица, които да наемат след успешното приключване на обученията.

Схемите, които Комитетът гласува на това заседание, са програмирани в духа на новия програмен период. Те са със силен фокус към целевите групи, като в същото време предлагат гъвкавост на кандидатите, според техните нужди.

Операциите са разработени в резултат на срещи с представители на различни сектори и установената необходимост от подкрепа.

До края на годината ще бъде стартирана иновативна операция, в която за първи път работодателите ще имат възможност сами да определят в кои периоди служителите в предприятията ще работят и в кои ще се обучават. По този начин работодателите със сезонност в дейността ще планират според интензитета си обученията, в които да се включат работещите при тях, както и безработните или неактивни лица, които ще наемат допълнително.

Друг нов подход към обученията на заети ще предостави операция „Специфични обучения за заети“, насочена към повишаване производителността на труда и създаване на устойчива заетост чрез уникални за всяко предприятие обучения. Те ще се провеждат по конкретни програми, съобразени със спецификата на работните места.

Комитетът одобри и операция на стойност 50 млн. лв., която ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности. Операцията ще подкрепи заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при прехода към нова работа.

Нова операция на стойност 5 млн. лв. ще реализира дейности за подготовка на бъдещи предприемачи. Операцията ще предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на идеите си за бизнес дейности, придобиването на нужни за управлението и развитието им знания и умения и разработването на жизнеспособни планове за реализация на успешна стопанска дейност. Желаещите да развиват собствен бизнес ще имат възможност за насочване и достъп до кредитен ресурс чрез финансовите инструменти на ОП РЧР и ще могат да ползват допълнителни консултации в стартовия период за своето устойчиво развитие като предприемачи.

Разгледана и одобрена беше и една дългоочаквана промяна със силен социален отзвук. В Министерство на труда и социалната политика от началото на годината са постъпили писма от общини, които с определения максимален бюджет по операция „Независим живот“ не успяват да удовлетворят част от заявените потребности на лицата с увреждания. В отговор на тези сигнали, Управляващият орган подготви промени в операция „Независим живот“, които бе необходимо да се одобрят от Комитета за наблюдение. По специфични за тази операция критерии и след оценка на необходимостта, някои общини ще могат да получат повече средства от първоначално определения лимит.

Всеки десети българин е участвал в мерки по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“

Всеки десети българин се е възползвал от мерките по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2007-2013 г. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР днес в София.

През първия програмен период предвидените за България около 2,3 млрд. лв. са 100% усвоени. „Считам, че това е успех не само за нашата страна, но и за Европейския социален фонд“, подчерта министър Русинова.

„Благодарение на европейската солидарност, успяхме да създадем добри условия за широк кръг от качествени и ефективни социални услуги, добри практики и модели за квалификация на заети, както и за адаптация на пазара на труда на трайно безработни и на безработни младежи“, добави Русинова.

„Реализирахме доста инициативи за подобряване на достъпа и качеството на българското образование, което е важна предпоставка и за подготовката на квалифицирана работна сила, и за бърз преход към намиране на работа, след завършване на образование“, посочи още министърът на труда и социалната политика.

За първи път безработицата в България е под средното ниво за Европейския съюз. Стойността на показателя у нас е 7,1% по данни на Евростат за април, докато средното равнище за Общността е 8,7%, каза още Русинова. Тя гарантира, че независимо от положителната тенденция, темата ще остане във фокуса на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

По време на форума България получи похвала за резултатите от изпълнението на ОПРЧР и от представителя на Европейската комисия Аурелио Сесилио. Усвояването на 100% от средствата през първия програмен период е огромно постижение за страна, която преди това не е имала опит с европейските фондове. По природа ми е трудно да отправям похвали, но нямам за какво да ви критикувам. Имам доверие в капацитета на българските власти, каза той.

Аурелио Сесилио добави, че изпълнението на ОПРЧР върви добре и през новия програмен период и посочи, че 50% от предвидените за България над 2 млрд. лв. до 2020 г. вече са бюджетирани.

Подкрепена заетост за 2 000 безработни хора с увреждания

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри с пълен консенсус промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.  Това беше първото заседание на съвета под ръководството на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Представителите на държавата и национално представителните организации на работодателите и синдикатите одобриха промени, свързани с условията за финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. С измененията се предлага в Националния план за действие по заетостта за съответната година да се определят целевите групи и размерът на средствата за финансиране на регионалните програми за заетост и обучение за всяка област, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за предходната година, както и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

В Правилника са определени реда и условията за предоставяне  на средства за „подкрепена заетост“. Предвижда се всяка година в Националния план за действие по заетостта да се определят суми за тази цел, както и брой на безработни с трайни увреждания, които ще получават предвидените средства. За 2016 г. бюджетът за тази мярка е 600 000 лв., с които около 2000 души ще получат услуги за подкрепена заетост.

Агенцията по заетостта ще провежда избор за изпълнители на мярката по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителите ще предоставят на безработните лица с увреждания  пакет от услуги с цел тяхното мотивиране, психологическо подпомагане, активиране, насърчаване да започнат работа. За всеки безработен, който след предоставяне на услугите е осигурено наемане на несубсидирано работно място, организацията, която е работила с него, ще получи определена сума (за 2016г. тя е 300 лв.), като тя ще се изплаща на две части – до изтичане на първия месец от работа и след 12-ия месец работа на същия безработен.  Подкрепата ще продължи и за вече наетите лица.

С промените в правилника се регламентират условията и реда за отпускане на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална и държавна помощ.

Членовете на съвета одобриха и критерии за избор на операции по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 години

От 16.05.2016 г. всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

 • В първия етап, който стартира на 16.05.2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата ще бъдат разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на следните критерии:
  • Относителен дял на регистрираните безработни лица от целевата група в региона на съответната административна/териториална област спрямо общия брой регистрирани безработни лица от целевата група за страната – тежест 40%;
  • Относителен дял на заявените потребности в съответната административна/териториална област към заявените потребности за страната – тежест 20%;
  • Равнище на безработица за съответната административна/териториална област – тежест 40%.
  • Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

 Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

Приоритетните целеви групи са безработни лица:

 • с основно или по-ниско образование;
 • продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
 • безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

За търсещите работа безработни лица над 29 години:

Всички безработни лица над 29 години, включително, могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките за постигане на конкретни цели за определен период от време.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ще могат да подават само по електронен път (сканирани или електронно подписани) заявки (по образец) за участие от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г. на електронни адреси на Областните Дирекции „Бюра по труда”, създадени за целите на схемата, и съгласно списък, публикуван към настоящата новина.

При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Последните следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е шест.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

За лицата от трите приоритетни целеви групи /посочени по-горе/:

 • За безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

За останалите, наети по операцията лица:

 • За първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения при покриване на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;
 • За втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети.

Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на субсидираната заетост за двата периода е до 12 месеца.

*Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки само по електронен път (сканирани или електронно подписани) на електронните адреси на Областните Дирекции „Бюра по труда”, създадени за целите на схемата и публикувани към настоящата новина от 00.00 ч. на 16.05.2016 г. до 23.59 ч. на 20.05.2016 г.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели, публикувана към настоящата новина.

В периода 25.03-28.03.2016 г. по схема „Обучения и заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. бяха подадени заявления за кандидатстване на обща стойност над 120 млн. лв. при заделен за тази част от програмата ресурс от 8 млн. лв. Поради изключително големия интерес към схемата и след направен анализ се взе решение за анулиране на подадените заявки и повторното стартиране на приема им, като бяха извършени промени. Основната цел на промените са от една страна – да се отговори по-пълно на желанията на бизнеса и същевременно с това да се даде гаранция за равнопоставеност на кандидатите и по-добра ефективност, и прозрачност на публичните разходи.

 

България ще се превърне в регионален център за демографски инициативи

Министерството на труда и социалната политика организира на 12 и 13 май международна министерска конференция на тема: „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа“. Откриването на форума е в четвъртък 12 май в 15:00 часа в София Хотел Балкан, зала „Роял“.

С провеждането на конференция на високо ниво България се утвърждава като регионален център за демографски инициативи. Усилията на българското правителство са страната ни да бъде инициатор за създаване на трансгранично сътрудничество в демографската сфера между държавите от Югоизточна Европа. По време на конференцията ще се дискутира демографската ситуация в региона и общите тенденции и предизвикателства пред страните.

България е приела Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г., която се посочва като добър пример от редица международни организации като Фонда за население на ООН. Налице са възможности за съвместни трансгранични проекти с европейско финансиране, чието реализиране би повлияло благоприятно на демографските процеси в региона.

Областите за съвместни действия на страните от Югоизточна Европа са развитието на човешкия капитал, мобилността на работната сила в региона, младежката заетост, насърчаване на активния живот на възрастните хора и др.

За участие в конференцията са поканени представители на високо ниво от 13-те страни-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), Фонда за население на ООН, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната организация на труда, Европейската комисия и Регионалния съвет за сътрудничество. Форумът се организира в рамките на Програмата на българското Председателство (2015-2016 г.) на ПСЮИЕ.

 

Въвеждат се законодателни промени за защитата на българските работници, командировани в ЕС

Министерството на труда и социалната политика предлага промени в Кодекса на труда, с които се разширява възможността за защита на правата на българските работници и служители, командировани в рамките на предоставянето на услуги в ЕС. В предложението, което  въвежда изисквания на европейски директиви, се уреждат случаите на командироване и изпращане от България в друга държава-членка от ЕС, или в страна – член на Европейското икономическо пространство, както и на командироването или изпращането на работници от тези страни у нас.

В законопроекта изрично се предвижда, че командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги, е възможно само при условие, че съществува трудово правоотношение между предприятието и работника или служителя за целия период на командироването или изпращането.

Въвежда се още изискване, работодателите да осигурят на българските командировани работници и служители  най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Минималните изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минимален брой платени почивни дни, минимални ставки на заплащане, включително за извънреден труд. Задължителните правила включват още условия за предлагане на работници за наемане на работа, в частност от предприятия за временна работа, изисквания за здраве и безопасност на работното място, защитни мерки при наемането на работа на бременни жени или родилки, деца и младежи, равно третиране на мъжете и жените и недопускане на дискриминация.

Предвижда се условията и редът за командироване или изпращане да се определят с наредба на Министерския съвет.

Предлага се да се премахне съществуващото в чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда изискването страните да уговарят поне същите минимални условия на работа като тези в приемащата държава, само когато командироването е за повече от 30 календарни дни. Според промените страните ще уговарят поне същите минимални условия независимо от продължителността на командировката. С премахването на сега съществуващото изискване се разширява и обхвата на социална закрила на командированите работници и служители.

С промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага платените от работодателя разходи за транспорт и настаняване да се изключат от облагаемия доход на командированите работници или служители. Изменението се предлага във връзка с уеднаквяване на данъчния режим при командироване на работници и служители по реда на чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда и при командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги.

С предложението се въвеждат разпоредби, които уреждат възможността на работници или служители, командировани или изпратени в България, да  предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са претърпели вреди, поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в чл. 121а, ал. 5 от Кодекса на труда. Исковете ще могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.

Въвежда се и солидарна отговорност при веригите от доставчици на услуги, между изпълнителя и подизпълнителя за всички неизплатени възнаграждения на командированите или изпратените работници и служители. При възникване на спор, тези искове са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят полага труда.

Предвижда се и закрила за работниците или служителите, които са предявили иск поради неспазване на минималните условия на работа. Те ще бъдат защитени от всякакво неблагоприятно третиране на това основание от техния работодател. Предоставя се също възможност на синдикалните организации и техните поделения, по искане на командированите или изпратените работници или служители, да ги представляват като пълномощници пред съда.

 

Приближаване на гражданите към ЕС: Комисията стартира първата кампания "Europe in My Region"

Европейската комисия стартира първата кампания "Europe in My Region" с цел да насърчи гражданите да се запознаят с финансираните от ЕС проекти в цяла Европа и да научат повече за тях.

Кампанията "Europe in My Region" е организирана от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия с помощта на представителствата на Комисията и управляващите органи, като тя ще се проведе от 29 април до 11 юни 2016 г. в 23 държави от ЕС и ще включва над 1200 мероприятия, на които се очаква да присъстват хиляди граждани.

"Europe in My Region" е организирала няколко различни инициативи: дни на отворените врати за проектите на ЕС, търсене на съкровище и фотоконкурс. Всички тези дейности имат за цел да насърчат гражданите да посетят финансираните от ЕС проекти и да споделят изображения и преживявания чрез социалните медии.

През м. май бенефициерите на фондовете на ЕС ще представят своите проекти пред граждани в рамките на инициативата „Дни на отворените врати за проектите на ЕС“, а с помощта на онлайн карта ще могат да се открият местоположенията на проектите, участващи в тази инициатива. Междувременно гражданите ще бъдат поканени да участват в едно мероприятие за търсене на съкровище, провеждано в 18 държави и общо 45 региона: участниците ще трябва да намерят скритите улики при местата на изпълнение на някои съфинансирани проекти и да отговорят на въпросите от онлайн викторина.

Петото издание на фотоконкурса, организиран във Facebook (който ще се проведе от 2 май до 28 август 2016 г.), има за цел да популяризира проекти, които допринасят за постигането на истинска промяна в местните общности: за да участват в конкурса, гражданите трябва да направят снимка на проект, получаващ финансиране от ЕС, на която да се виждат табелата или билборда с информация за финансирането и знамето на ЕС. Тримата победители ще имат възможност да спечелят курс по фотография, воден от професионален фотограф, и пътуване до Брюксел.

 

Промяна в схема „Обучения и заетост”

Поради изключително големия интерес към схема „Обучения и заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ само за 2 дни бяха подадени заявления за кандидатстване на обща стойност над 120 млн. лв. при заделен за тази част от схемата ресурс от 8 млн. лв. Ще бъдат анулирани всички подадени в началото на месеца заявки, а веднага след празниците схемата ще стартира отново с няколко промени.

Промените са следните – първо ресурсът за тази част от програмата ще бъде увеличен от 8 на 30 млн. лв. На второ място – средствата ще бъдат разпределени в цялата страна, като се следва принципът на разпределяне, който Агенцията по заетостта чрез Областните комитети по заетостта, прилагат по програмите от Националния план по заетостта. Всички фирми, които искат да кандидатстват по рестартираната програма, ще могат да направят това като попълнят и подадат сами електронно само един единствен нов формуляр, каза министър Ивайло Калфин днес на брифинг в МТСП.

 „Основната цел на промените е от една страна - да се отговори по-пълно на желанията на бизнеса и същевременно да се даде гаранция за равнопоставеност на кандидатите и по-добра ефективност и прозрачност на публичните разходи“, подчерта министър Калфин.

При подновяването на процедурата средствата за субсидирана заетост ще се увеличат от 8,1 на 30 млн. лв. Те ще бъдат разпределени по области от Агенцията по заетостта, съобразно равнището на безработица, търсенето на работна сила и броя на регистрираните безработни в съответната област. Кандидатстването ще продължи до изчерпването на парите.

Всяка една от новите кандидатури ще бъде разглеждана на областно равнище от съответната Комисия по заетост към регионалния съвет за развитие, в които участват представители на администрацията, на работодателите и на синдикатите. Оценката ще бъде по допълнителни критерии, които ще отчитат готовността на работодателя да създаде устойчиви работни места и след приключването на еврофинансирането, както и осигуряването на по-високо заплащане за наетите безработни от предвидената субсидия, обясни министър Калфин.

Друга новост, е че една фирма ще може да наема до 6 безработни. По този начин ще се стимулират основно малките и средните предприятия, каза вицепремиерът. Запазва се изискването минимум половината от наетите да са над 54 години, да са безработни от повече от 12 месеца или да са с ниско образование.

Целта е кандидатствалите фирми да препотвърдят своя интерес, без да подават цялата документация отново. В програмата ще могат да се включат и нови фирми, поясни министър Калфин. За допълнително улеснение на процеса по набиране на нови заявки, кандидатстването ще става по електронен път, без да се налага посещение на бюрата по труда.  Ако има нужда от допълнителни документи, те ще се искат при подписване на договорите, увери министърът.

„С промените гарантираме равнопоставеност на фирмите, по-добро регионално разпределение на субсидиите, по-висок ресурс, по-добра ефективност при изразходването на средствата и насочването им към подпомагане на малки и средни предприятия“, обобщи решението си министър Калфин.

Жените все още са 4 пъти по ангажирани от мъжете

„Само със съвместните усилия на държавата и обществото можем да преодолеем неравнопоставеността между жените и мъжете“, заяви заместник-министърът  на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на конференцията „Стратегии за преодоляване на разликата в заплащането по пол“. Дискусията се съчета с разширено заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.

Заместник-министър Лазаров представи новоприетия Закон за равнопоставеност на жените и мъжете и регламентираните в него възможности за предприемане на временни насърчителни мерки, една от които е заплащането по пол. Той посочи, че пазарът на труда в България е сегментиран по пол, което води до неравенства в областта на социалното осигуряване, съответно и в размера на социално–осигурителните плащания. „Това вреди не само на жените и мъжете, а също така и на децата ни“, допълни заместник-министърът.

Като факти, които допринасят за разликата в заплащането между мъжете и жените, той посочи заемането предимно от мъже на управленски и контролни позиции. „Жените от своя страна са ангажирани с важни неплатени задачи като домакинска работа, грижа за деца и роднини и др.“, допълни заместник-министър Лазаров. Той съобщи, че мъжете извършват такъв тип дейност 9 часа на седмица, а жените 26.  

Събитието се организира от Министерство на труда и социалната политика и Фондация „Джендър проект в България“, в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“, бюро България. Във форума се включиха представители на държавните институции, социалните партньори и неправителствени организации.

 

Информационни дни по схема „Добри и безопасни условия на труд“

Във връзка с обявяването на схема „Добри и безопасни условия на труд” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

Дата

Работодатели на територията на области:

Място на провеждане

4 май 2016
10:00-13:00 ч.

София-град, София-област, Перник, Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана и Видин

гр. София
Интер Експо Център
зала „Витоша”
бул.„Цариградско шосе” 147

5 май 2016
10:00-13:00 ч.

Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали и Стара Загора

гр. Пловдив
Хотел Империал Пловдив&Спа,
зала „Бална”
ул. „Лев Толстой” 6/ул. „Арх. Камен Петков” 1А

17 май 2016
10:00-13:00 ч.

Велико Търново, Габрово, Ловеч,  Плевен и Русе

гр. Велико Търново
Парк хотел „Асеневци”,
зала „Конферентна”
ул. „Опълченска” 77

18 май 2016
10:00-13:00 ч.

Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра

гр. Варна
Фестивален и конгресен център,
зала „Пресцентър“
бул. „Сливница“ №2

19 май 2016
10:00-13:00 ч.

Бургас, Сливен и Ямбол

гр. Бургас
Експозиционен център Флора Бургас,
Зала II
Приморски парк Бургас

ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ
10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците
10:30 – 10:40 ч. Откриване
10:40 – 13:00 ч. Представяне на схема „Добри и безопасни условия на труд” – Условия за кандидатстване и приложенията към тях. Дискусия, въпроси и отговори.

 

505 работни места в администрацията по програма „Старт на кариерата”

Общо 505 работни места в публичната администрация са заявени по настоящата процедура на програма „Старт на кариерата”. От днес Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта започват реализацията на Процедура - 2016 г. по Компонент 1 на програмата. Чрез нея висшисти до 29-годишна възраст могат в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.

В бюрата по труда се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства и областни администрации.

457 младежи ще получат възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства. Работни места са обявени в Министерски съвет, във всички министерства, в Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Агенция „Митници”, Агенция за държавна финансова инспекция, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на потребителите и др. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, еколози и др.

В областните администрации работните места са 48. Най-много от тях са за юристи, икономисти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление и др.

Изискванията към кандидатите са: възраст до 29 ненавършени години към 20.05.2016 г. включително, завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място и да нямат трудов стаж по специалността.

Желаещите могат да подават документи до 20 май 2015 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като безработни или заети.

 

Безработните нямат доверие в бюрата по труда

 

Все още голямата част от безработните нямат доверие на бюрата по труда и Агенция по заетостта като канал за намиране на работа. Делът на хората, които прибягват до услугите на държавните институции, е под 42% за 2015 г.

2015 г. беше една от най-силните години за пазара на труда, прогнозирате са, че 2016 г. няма да успее да повтори високите нива на създаване на заетост от миналата година.

В 2/3 от обявените свободни работни места в Агенция по заетостта няма информация за размера на предлагането заплащане, както и за продължителността на работното време. Безработните не са наясно за какво кандидатстват и това затруднява трудовото посредничество на институцията.

Над 70% от безработните се опитват да намерят работа чрез съдействието на роднини и познати. По линия на конкурсните изпити все още няма култура за търсене на работа сред трудоспособното население.

Младежите са единствената възрастова група, при която не можем да говорим за възстановяване на пазара на труда. През 2015 г. беше регистрирана рекордно ниска заетост сред младежите. Една от причините е повишаването на минималната работна заплата със сериозни темпове през последните 2-3 години. 

3 тенденции, които ще променят търсенето на работа

Тази година HR C-Suite публикува електронна книга, която описва петте най-горещи тенденции в HR-а. Техния поглед по темата за най-значимите теми в HR света през тази година:

 1. Фирмената култура става все по-важна

 Какво означава това:

 Изследванията са ясни – компаниите, в които служителите се чувстват ангажирани с работата си, показват по-добри финансови резултати и печалби. Обратният ефект е също налице – липсата на ангажираност проваля усилията на много фирми.

 Героят на новото време ще е онзи лидер или лидерски екип, който може да се справи с тези препятствия и в крайна сметка, да впрегне ангажираността на служителите за постигането на фирмените цели. Тази ангажираност трябва да бъде дори на емоционално ниво. Важно е служителите да чувстват работата си като свой проект и да се гордеят с нея.

 Ако кандидатствате за работа...

 Това е важна информация и за кандидатите за работа. Трябва да проучите компанията предварително и да обясните защо се интересувате от нея. Изведете едно предимство, което е свързано с вашите ценности като човек. Така ще докажете пред HR-a, че ще се чувствате лично ангажиран с работата си.

 

2. Икономиката на „самостоятелните играчи“

 Какво означава това:

 Икономиката не изглежда вече по същия начин, както преди голямата криза. Кризата доведе дотам, че множество хора се превърнаха в трайно безработни. Една немалка част от тях се справиха с намаляващия брой корпоративни работни места, като се превърнаха в самостоятелни играчи и малки предприемачи.

 Като цяло може да се очаква, че все повече хора се препитават по този начин. Само САЩ броят им е 30.2 милиона и се очаква да достигне 40 милиона до 2019 г. И това са само „независимите работници“. Тази тенденции неминуемо ще достигнат и до Европа.

 Ако кандидатствате за работа:

 Това може би звучи страшно, но всъщност няма да попречи на възможностите ви за реализация. Изследванията сочат, че този тип самостоятелни играни са удовлетворени от модела на работа. 63% от тях дори са „много удовлетворени“.

 Уверяваме ви, компаниите са напълно наясно с този факт. Съвсем логично, компаниите да използват труда на подобни волнонаемници, когато изпитат потребност. Този тип работа безспорно не е по вкуса на всеки, но пък е особено подходящ за студенти.

 

3. Работна гъвкавост

 Какво означава това:

 Работата в определен офис по 9 часа на ден започва да става отмиращ вид. Все повече хора работят дистанционно или само с периодично навестяване на офиса. Търсенето на гъвкава заетост единствено ще се увеличава.

 Концепцията за баланс между гъвкава работа и личен живот е тема от известно време насам. HR-ите трябва да обмислят всички възможни последствия и ще е полезно да не се „противят“ на тренда, а да се опитат да извлекат максимума от него.

 Ако кандидатствате за работа:

 Отново добри новини за студентите. Възможностите за дистанционна работа онлайн имат повече от едно предимство. Освен че позволяват следване и работа и едновременно, работещите онлайн могат да получават заплата от международни компании, която да харчат по български стандарти.

 Как обаче да стигнете до там? Компютърната грамотност става все по-важна в съвременния свят. Например – да кажем, че пишете добре. Самото писане вече не е достатъчно. Трябва да научите какво са Content Management системи, как се прави мониторинг на резултатите от написаното и т.н.

 

Ивайло Калфин: Готови сме да създадем специална схема по ОП РЧР за нуждите на туристическия бранш

Готови сме да създадем специална схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за нуждите на туристическия бранш, заяви днес в Бургас вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той откри дискусия, посветена на възможностите, които Европейския социален фонд предоставя за стимулиране на туристическия бранш у нас, чрез ОП РЧР.

„Мерките в сферата на заетостта по ОП РЧР трябва да ангажират финансов ресурс както на държавата, така и на работодателите. По този начин ще можем да създадем трайна заетост, а не просто да похарчим определена сума публични средства“, подчерта вицепремиерът. Той допълни, че основната цел на МТСП при изработването на програми с европейски средства е прилагането на нови инструменти с висока ефективност.

Министър Калфин увери, че Министерство на труда и социалната политика е готово да помогне на работодателите от туристическия сектор да намерят подходящи кадри за работа. „Усилията ни са насочени към обучението на кадри, от които бизнесът има нужда. За това и приоритет за нас е развитието на професионалното обучение“, поясни вицепремиерът. Той допълни, че в мерките за заетост приоритетно се включват хора от най-уязвимите групи на пазара на труда: младежи, хора в предпенсионна възраст и такива с увреждания.

„Потенциал за кадри в туристическия бранш може да търсим измежду тези 80-100 хиляди българи, които всяка година са заети със сезонна работа в Гърция, основно в туризма и селското стопанство“, посочи министър Калфин. Той допълни, че държавата и бизнесът трябва да направят така, че да се създадат условия за работа, които да привличат тези хора и те да предпочетат да останат да работят в България. „Факт е, че заплащането на труда е сред основните фактори, с които можем за да постигнем това“, уточни вицепремиерът.

Стартира набирането на заявки по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица за 2016 г.

В бюрата по труда в цялата страна стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 и Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица по Националния план за действие по заетостта - 2016., както следва:

-        на 14.04.2016 г. стартира прием на заявки по Компонент 2 за разкриване на работни места по Програмата от работодатели от публичния сектор;

-        на 18.04.2016 г. стартира прием на заявки по Компонент 1 за разкриване на работни места по Програмата от работодателите от частния сектор.

Крайният срок за приемане на документи от работодатели по Компонент 1 и Компонент 2 е 25.04.2016 г.

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите по Компонент 1 и Компонент 2 в срок до 28.04.2016 г., съгласно утвърдените „Правила за кандидатстване на работодатели по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица” и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Програмата могат да се включат:

 • по Компонент 1 - работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
 • Компонент 2 - работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

 

 Програмен период 2014-2020 на ОП „Развитие на човешките ресурси“

В програмния период 2014-2020 година на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в рамките на приоритетна ос 2 – „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ се обособява отделна възможност за комплексни мерки за интеграция на маргинализираните общности. Това съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в рамките на XI Национален форум на доставчиците на социални услуги, чиято основна тема е „Предизвикателства пред местните власти през новия програмен период”. Тя уточни, че в рамките на настоящия програмен период – 2014-2020 година е договорена целево отделна финансова локация от 50 млн. евро, с която ще бъде дадена възможност на общините да направят своите интегрирани проекти – свързани с достъп до здравеопазване, до социални услуги и заетост, до образование и жилищна политика.

По приоритетна ос 2 – намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, ресорният зам.-министър Зорница Русинова очерта пет основни приоритета – интеграция на маргинализираните общности; активно включване на най-отдалечените от пазара на труда и подкрепа на семейства с деца; по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена при интегриран подход; деинституционализация на деца и възрастни и услуги за ранно детско развитие; развитие на социалната икономика и подкрепа на социалните предприятия, където се предвижда използването на финансови инструменти, като микрокредитиране и гаранции.

По приоритетна ос 3 за сегашния програмен период Русинова посочи два основни акцента – подобряване на ефикасността публичните администрации и услуги в сферата на социално включване, здравеопазване, равни възможности и недискриминация и условия на труд и въвеждане на нови процеси с цел подобряване на планирането, изпълнението, мониторинга, контрола и оценките на политиките в институциите. По този приоритет се дава възможност на системите на министерствата на труда и на здравеопазването да подобрят инстутуционалния капацитет, насочен към качеството на политиките, провеждани от двете министерства. Що се отнася до услугите, предоставяни от двете ведомства, включително и електронното управление, то те са част от Оперативна програма „Добро управление“, каза зам.-министърът.

По приоритетна ос 4 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Транснационално сътрудничество“, дейностите ще бъдат концентрирани върху три направления – обмен на иновативни практики и опит между България и други държави-членки на ЕС във всички сфери на оперативната програма; изграждане на формални и неформални мрежи за общи решения на общи проблеми, съвместно изработване, изпълнение и финансиране на проекти; принос към изпълнението на целите на Дунавската стратегия – направление „Инвестиране в хора и умения“.

В изложението си Зорница Русинова припомни, че ОП „Развитие на човешките ресурси“ в новия й програмен период бе първата одобрена и реално стартирала в изпълнение, близо 50% от програмата е планирана вече под формата на различни схеми, обявени са 18 процедури, сключени са договори за над 500 млн. лева, като близо 100 млн. лева са изплатени към бенефициенти и над 16 милиона лева – възстановени от страна на ЕК. Като много силен определи старта на новия програмен период Русинова и добави, че това става с качествената работа и на общините, и на централната администрация.

Процедурите, в процес на изпълнение на ОП „Развитие на човешките ресурси“, са четири – „Независим живот“, „Приеми ме 2015“, „Услуги за ранно детско развитие“ и „Нови стандарти за социални услуги“.

До края на 2016 година ще стартират още шест процедури – „Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи“, „Активно включване“, „Развитие на социалното предприемачество“, „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ и „Транснационални партньорства“.

За новия програмен период България успя да договори 70% повече средства за социално включване, каза още Зорница Русинова.

 

Стартира процедура „Добри и безопасни условия на труд“

 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/ 

Краен срок за представяне на проектното предложение е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Изпълнението на оперативните програми вече може да се проследява в реално време

Изпълнението на оперативните програми, финансирани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, вече може се следи в реално време чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Инструментът, достъпен на адрес http://2020.eufunds.bg,предоставя подробна информация за изпълнението на всички оперативни програми, Инициативата за малки и средни предприятия, Програмата за морско дело и рибарство и Oперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Системата позволява проследимост по всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ, включително договаряне, плащания и възстановени от ЕК суми, както и пълна информация за одобрените проекти, данни за ангажираните партньори, наетите изпълнители и подизпълнители. ИСУН предоставя интерактивно справки за проектите в конкретен регион, както и възможност за филтриране по конкретен бенефициент, изпълнител или подизпълнител.

„С използването на ИСУН 2020 се намалява административната тежест за кандидатите, подобрява се работата на управляващите органи, преодоляват се значителна част от причините за забавяне и технически грешки при управление на проекти“, заяви заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. „Електронизацията на процесите гарантира прозрачност и води до намаляване на разходите за кандидатстване, отчитане, управление, наблюдение и контрол на средствата от ЕС.“

От м. май 2015 г. чрез системата ИСУН 2020 е възможно и кандидатстване за финансиране по изцяло електронен път. Към електронното кандидатстване има сериозен интерес, като до момента по електронен път са подадени близо 6 500 проектни предложения на обща стойност 7,8 млрд. лева. Всички документи могат да се подават с електронен подпис. Разработени са унифицирани формуляри, които позволяват структуриране на данните и извличане на справки и анализи по различни критерии – по програми, райони за планиране, бенефициенти, кандидати и др.

Модулът за електронни услуги за кандидати и бенефициенти на системата ИСУН 2020 е достъпна в Интернет на адрес http://eumis2020.government.bg/. Той е базирана изцяло онлайн и за работа с нея е необходим единствено уеб браузър.

Бюрата по труда обявяват процедури за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение

От понеделник, 04.04.2016 г., бюрата по труда в цялата страна обявяват процедури за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на 1 090 работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 2 227 153 лв. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите до 14.04.2016 г.

Средствата по обявените процедури са насочени към неравностойните групи на пазара на труда – безработни младежи до 29 г., безработни, изтърпели наказание лишаване от свобода, продължително безработни лица и други  (чл.чл. 36а, 41, 41а, 55, 55в и 55г от ЗНЗ).

УО на ОПРЧР публикува отново за публично обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Във връзка с влезлия в сила на 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, получените голям брой коментари и отразени промени в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД", Управляващият орган на ОП РЧР  публикува  отново за публично обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедурата.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква предложения и становища по проекта на Условия на кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" в срок до 17:30 часа на 07/04/2016 г. на следната електронна поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният набор документи можете да намерите тук.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

 

Само за ден Агенцията по заетостта изчерпа финансовия ресурс на първия етап по схема „Обучения и заетост” 

Само за ден Агенцията по заетостта изчерпа финансовия ресурс на първия етап по схема „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Схемата е насочена към безработни граждани над 29 години и цели връщането им на пазара на труда. Съфинансирана е от Европейския социален фонд на ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и се реализира на два етапа.

От Агенцията по заетостта отчитат изключителен интерес от страна на работодателите към стартиралата на 25 март схема „Обучения и заетост”. На този етап е достигнат и надвишен заделеният финансов ресурс. В тази връзка Агенцията по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата, преустановява от днес набирането на заявки от работодатели.

Отпускат 8 млн. лв. за наемане на безработни

От 25 февруари е на разположение безвъзмездна помощ в размер на 8,1 млн. лв. за разкриване на нови работни места. С приоритет ще бъдат одобрявани проекти за наемане на безработни с ниско образование, в предпенсионна възраст или хора, които са без работа повече от година.

Средствата са част от схемата "Обучения и заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2015-2020", чийто общ бюджет е 81 млн. лв. С тях се покриват разходите на работодатели за 12 месечни заплати на новоназначените заедно с осигуровките. Достъпът до останалата част от средствата по схемата ще е възможен по-късно през годината, след приемането на промени в системата за ваучерно обучение, обясниха от Агенцията. Тогава се предвижда безработните, включени в тази програма, първо да преминават курсове за квалификация и след това да бъдат наемани. Общо 7400 безработни е планирано да получат квалификация и работа по тази схема до 2020 г.

Подобна процедура, но за безработни младежи, стартира в началото на годината Агенцията по заетостта. Бюджетът на "Обучения и заетост за младите хора" е 115 млн. лв. Те са разчетени да осигурят заетост на 23 000 българи на възраст до 29 г., които преди това да получат обучение по професия или други умения, посочени от работодателя. Първата фаза на набиране на заявки на бизнеса за наемане на безработни младежи е за сумата от 30 млн. лв.

През 2015 г. стартира и операция "Ново работно място", която се радва на изключителен интерес сред работодателите. Поради тази причина бюджетът й беше увеличен от 40 млн. на 100 млн. лв. Интересът е голям, защото по операцията работодателите получават субсидия не само за финансиране на обучение и за последващото наемане на безработните, но и за закупуване на оборудване, обзавеждане, ремонт на помещенията, в които ще бъдат разкрити новите работни места. И по тази операция е даден приоритет на безработните с ниска степен на образование, продължително безработните, неактивните, както и безработни хора с увреждания или в предпенсионна възраст. Разчетено е по операцията да бъдат включени 7500 души.

Скоро ще стартира операция "Добри и безопасни условия на труд", по която се осигурява безвъзмездна помощ за подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси в предприятията. Работодателите може да кандидатстват и за субсидии за осигуряване на транспорт на служителите, когато живеят извън населеното място по месторабота. 

По схемата ще се финансират и проекти, с които се въвеждат гъвкави форми на заетост с цел по-добро съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и за по-дълъг престой на пазара на труда на по-възрастните хора. По операцията с бюджет 80 млн. лв. ще бъдат финансирани проекти на работодатели в размер от 50 000 до 391 166 лв.

Тази година трябва да стартира и операция "Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване", в която ще може да се включат и младежи от 16 до 29 г. За работодатели, наели тези безработни, е предвидена помощ от 10 млн. лв. Схемата ще се осъществява паралелно с финансиране по новата ОП "Наука за интелигентен растеж", като се очаква ограмотяване на 6600 безработни, от които поне 4225 да завършат курсове за придобиване на професионална квалификация.

Нови езикови курсове

Сдружение „Колеж за работническо обучение“ организира курсове по английски и френски език, нива от A1 до B2 в началото на месец май 2016 г. Желаещите могат да се запишат до края на месец април. За повече информация тел. (02) 4010 460 или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - Светла Тонева, директор на Център за професионално обучение

Нови 1100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОП РЧР

Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, управлявана от Министерството на труда и социалната политика, Комитетът за наблюдение на програмата взе решение да увеличи с 5 млн. лв. финансовия й ресурс, което ще даде възможност за разкриване на нови близо 1 100 работни места на територията на София-град.

Работодателите ще могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи, които имат регистрация в  бюрата по труда, както на територията на София-град, така и в цялата страна. Срокът за кандидатстване по схема „Младежка заетост” се увеличава до 30.06.2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Всички документи ще се обработват по реда на тяхното постъпване.

Целта на схемата е да се повиши конкурентоспособността на младежите,чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа. Това ще улесни прехода от образование към заетост и ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

*Документите, необходими за кандидатстване по схема „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., може да изтеглите от тук.

 

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

 

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите  може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

 • В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.
 • Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

 Приоритетните целеви групи са безработни лица:

 • с основно или по-ниско образование;
 • продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
 • безработни лица на възраст над 54 г.

Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

За търсещите работа безработни лица над 29-годишна възраст:

Всички безработни лица над 29-годишна възраст, вкл., могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 25.03.2016 г., 9.30 ч.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

За лицата от трите приоритетни целеви групи /посочени по-горе/:

 • За безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

 За останалите, наети по операцията лица:

 • За първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения при покриване на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;
 • За втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети.

Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на заетостта за двата е до 12 месеца.

*Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 9.30 ч. на 25.03.2016 г. до 17.00 ч. на 01.04.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 80 млн. лв. ще бъдат насочени за подобряване качеството на работните места и повишаване на производителността на труда в предприятията