Колеж за Работническо Обучение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще

 

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

 

Проект

"Компетенции за успех"

 

 

Сдружение „Колеж за работническо обучение” с ръководител на проекта - Юлия Симеонова, заедно с екипа за организация и управление – Диана Найденова, Гинка Василева, Моника Димитрова и Елеонора Софрониева, дадоха начало на Проект «Компетенции за успех».

 

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще се изпълнява на територията на град Добрич. Общата стойност на проекта е 71 555,56 лв.

 

Чрез проекта ще се предостави обучение за придобиване на професионална квалификация, както и обучение по ключова компетентност на безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, гр.Добрич. Безработните ще преминат също така през мотивационно обучение и ще им бъдат разработени индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване, които ще подпомогнат процеса на интеграцията им на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда.

 

От проекта ще се възползват 45 бенефициенти над 50 години, продължително безработни. Защо подбрахме тази целева група? Защото коефициентът на безработица се е увеличил с 1,1% пункта. Продължително безработните са близо 228 хил. или 55,6% от всички безработни, а на възрастовата група над 50 години - 89,4%.

 

Безработните лица над 50 годишна възраст срещат трудности за преквалификация, често са демотивирани и не достатъчно конкурентоспособни. За повишаване на адаптивността им към изискванията на пазара на труда е необходим комплексен подход, включващ мотивация, ориентиране и професионална подготовка, отчитащи физическите и психологическите им характеристики. Крайната цел на проекта е бенефициентите от град Добрич да бъдат успешно обучени и да намерят заетост.

 

Проектът ще бъде реализиран съгласно хоризонталните принципи и принципа на екологична устойчивост на ОП РЧР. Дейностите по него ще бъдат изпълнение съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Настоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Сдружение "Колеж за работническо обучение" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

Мотивационно обучение

 

 

 

 

В рамките на проект „Компетенции за успех” 45 бенефициенти успешно преминаха през мотивационно обучение на 14, 15 и 16 октомври 2013 г.

 

 

Обучението се проведе в град Добрич в рамките на 24 учебни часа.  За по-добро усвояване на материала и възможност за по-голямо индивидуално внимание към всеки участник, бенефициентите бяха разделени в три групи по 15 души.

 

Обучаемите са безработни, половината от които продължително безработни, над 50 годишна възраст, в голямата си част със завършено средно образование.

 

Всички участници в обучението получиха учебни помагала, тетрадки, графици, папки и химикалки.

 

Обучението включи подготовка и психологическа настройка на лицата да започнат работа, осмисляне на жизнения им път и постигнатите успехи. Всички участниците имаха възможност да изразят конкретни желания за своето бъдеще.

 

Преподавателите Гинка Василева и Павлина Павлова подпомогнаха обучаемите да придобият адекватни нагласи и умения за изпълнение на трудовите задължения, които ще им възложи потенциалният бъдещ работодател, предоставиха им актуална информация относно ситуацията на трудовия пазар в България. На бенефициентите бе дадена възможност за изследване на собствената нагласа съобразно личните им ресурси, способности, знания, професионален и жизнен опит, успехи, умения, желания и ценности.

 

В процеса на обучение на участниците им бе оказана методическа помощ за решаване на конкретни проблемни ситуации с цел в бъдеще да се справят по-бързо и по-лесно с евентуални такива. Също така им се даде възможност за изграждане на умения за себепредставяне и  себеутвърждаване.

 

В края на тридневното обучение преподавателите и бенефициентите по проект «Компетенции за успех» изразиха своето удволетворение и положителна оценка от добре свършената работа.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Сдружение "Колеж за работническо обучение" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

Обучение по ключова компетентност

 

"Работа в екип"

 

 

След мотивационното обучение, 45-те бенефициенти по проект „Компетенции за успех” надградиха наученото с придобиването на знания по ключова компетентност „Работа в екип”.

 

Обучението се проведе от 21 до 25 октомври в град Добрич, в рамките на 30 учебни часа, като участниците отново бяха разделени на 3 групи.

 

Участниците в обучението получиха специално разработени учебни помагала, папки, графици, тетрадки и химикалки.

 

Обучението предостави основни знания за екипната работа, която е необходимост за успеха на всяка идея, начинание и дейност.

 

Обучението включи седем модула със седем ключови елемента за рботата в екип. За хора, над 50 години, на които им се налага да сменят професията си, да сменят работното си място и колегите си, е много важно да намерят себе си в тази среда като опознаят характерните черти на съвременния екип. За тази цел обучението наблегна на техниките на групово мислене и методите за общуване и комуникация в екип. Бенефициентите научиха кои са необходимите факторите за да бъде един екип ефективен.

 

Обучаемите осъзнаха, че професионалното и личното им развитие до голяма степен ще зависят от екипната им бъдеща работа.Те усвоиха изискванията на работа в екип и в края на учебната седмица потвърдиха, че се чустват по-уверини в своите умения за работа в екип.

 

За положените усилия и придобити знания бенефициентите ще получат сертификат за обучение по ключова компетентност «Работа в екип».

 

Завършвайки второто обучение по проект «Компетенции за успех» преподавателите и екипът за управление изразиха своята положителна оценка за постигнатите до момента резултати и увереност, че положените съвместни усилия ще дадат шанс за продължаване на трудовия живот на бенефициентите по проект «Компетенции за успех».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Сдружение "Колеж за работническо обучение" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския

социален фонд на Европейския съюз“.