Projects

ПРОЕКТ „AGRISKILLS – СЕЛСКОСТОПАНСКИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ”

 

Иновативни инструменти за качествено професионално обучение в сектор "Земеделие"

Селскостопански умения за устойчиво развитие КА 2 Стратегически партньорства в ПОО

http://agriskills.eu/bg

ПРОЕКТ „AGRISKILLSСЕЛСКОСТОПАНСКИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ”

Финансиран по европейската програма ЕРАЗМУС+ KA2

Водеща организация: PECOInstitute.V. Германия

Партньори: Колеж за работническо обучение към КНСБ, България, Федерацията на независимите синдикати от земеделието в България, немския земеделски синдикатIGBAU, работодателската земеделска камара от Долна Саксония, Германия, Професионална гимназия по земеделие и животновъдство от Уклемарк, Германия, испанския земеделски синдикат FEAGRAкъм CC.OO. и испанската фондацияза опазване на биоразнообразието FundaciónMonteMediterraneo.

Проектът стартира през декември 2014 година и ще се изпълнява в рамките на 24 месеца през 2015 и 2016 година.

 

Постоянните структурни промени в селското стопанство и непрекъснатата и все по-комплексна механизация и дигитализация в сектора поставят сериозни икономически и екологични предизвикателства и налагат все по-голямо разнообразяване на услугите в сектора, както и изискват нови умения у работещите. В същото време, в много европейски региони има сериозен недостиг на квалифицирана работна, липса на специалисти, а от друга страна се наблюдават високи равнища на безработица, особено сред младите хора. Работодателите в цяла Европа се оплакват от недостиг на социални умения и компетенции у работещите и служителите. Всичко това налага необходимостта от иновативни подходи и методики за обучение, които да са  приложими към променящата се среда днес и през следващите години.

 

Този проект разработва пилотно пакет за модулно професионално обучение на работещи в животновъдството, с фокус върху концепцията за устойчиво земеделие, която свързва екологичния, социалния и икономическия аспекти.

Разработения пакет за обучение след това ще бъде тестван в обучителни институции в трите страни-партньорки по проекта, като се залага на изграждане на умения чрез комбинирането на теория и практика по примера на немската дуална система. Чрез своето активно участие в проектната работа и задавайки националните специфики и своя опит, партньорите ще обогатят дискусията и ще предложат решения в еропейски контекст.

 

Обучителният пакет включва:

  • Наръчник на преподавателя – методика
  • Програма на обучението
  • Софтуерен продукт, който пряко да се прилага в обучението
  • Анализ на практически тестове и изследване
  • Приложни/полезни аргументи, които да се ползват от социалните партньори (синдикати и работодатели).

 

Амбициозната цел на пртньорите е продуктите от проектната работа да са приложими и да се ползват на различни нива:

  1. На регионално и национално ниво в училища и обучителни институции в реализирането на практическо обучение и в политическата дискусия по въпросите на образованието и обучението
  2. От друга страна партньорите – участници в проекта – работодателски камари, обучителни институции, синдикати в сектора – ще могат да инициират фондове за обучителни мерки през Европейския фонд за земеделие и селски райони.

Същевременно разработените анализи и аргументацията на социалните партньори (част от проектните резултати) ще обогатят политическата дискусия на европейско ниво за необходимостта от промяна на политиките по обучение и учене в посока на устойчиво земеделие и устойчиви региони, в това число и селските.

 

До този момент е разработена в суров вид концепцията и съдържанието на обучителния пакет. Разработените в суров вид обучителни пакети по 4 от 5-те модула са представени от екип с ръководител д-р Карина Брауншвайг от Професионалната гимназия по земеделие в Уклемарк, Германия. Партньорите в работни групи, прилагайки различни интерактивни методи и собствен опит и знания,  участват в разработването на модулите - съдържание и методика – като отчитат особеностите на националните контексти и образователни системи.